Képviselő-testület 7/2005.(IV.08.) rendelete

Önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról


Kelebia Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1.§-ának (6) bekezdés a.) pontjában közzétettek alapján, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárulhatnak a település fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez az alábbi kitüntetést alapítja:

Kelebia község Díszpolgára cím

1.§.

(1) Kelebia község Díszpolgára kitüntető cím a község önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység, megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik
a.) a település gazdasági, társadalmi. Tudományos vagy művészeti életében maradandókat alkottak,
b.) kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladást, kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel a község tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.
(2) Évente legfeljebb egy Díszpolgár cím adományozható.

2.§.

(1) Kelebia község Díszpolgára kitüntető címet a képviselő-testület adományozza
(2) A díszpolgár cím adományozásáról díszes kivitelű Díszpolgár oklevelet kell kiállítani, melyet ünnepélyes keretek közt kell az adományozottnak átadni.
(3) A kitüntető címhez a község címerével díszített aranygyűrű adományozandó.
(4) A díszpolgár cím adományozására javaslatot tehetnek:
a.) képviselők,
b.) a képviselő-testület bizottságai,
c.) intézményvezetők,
d.) a helyi választópolgárok legalább 25%-ának írásos javaslata alapján..

3.§.

(1) Kelebia község Díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.
(2) Kelebia község Díszpolgárát
a.) megilleti a község díszpolgára kitüntető cím viselésének joga,
b.) a képviselő-testület vagy a polgármesteri hivatal által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,
c.) külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet kijelölni,
d.) elhalálozása esetén díjmentes sírhely illeti meg a Kelebiai Köztemető erre a célra kijelölt parcellájában vagy urnafalán, amelynek karbantartásáról- szükség esetén- a mindenkori önkormányzat gondoskodik,amennyiben a család kéri.

Kelebia Községért díj

4.§.

Kelebia Községért Díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a művészetnek, a fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a társadalmi vagy gazdasági élet terén, az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtásában, a testnevelési és sportmozgalom szervezésében és fejlesztésében kifejtett példaértékű. Magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kelebia község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.

5.§.

(1) A Kelebia Községért Díjat a képviselő-testület adományozza.
(2) Évente legfeljebb két Díj adományozható. Ebből egy Díj személynek, egy Díj közösségnek vagy szervezetnek adható.
(3) A Díj adományozására javaslatot tehetnek:
a.) képviselők,
b.) a képviselő-testület bizottságának tagjai,
c.) intézményvezetők,
d.) a helyi választópolgárok legalább 25%-ának írásos javaslata alapján.
4.) A Díj adományozása során oklevelet és pénzjutalmat kell adni. A pénzjutalom mértékét a képviselő-testület évente állapítja meg.
5.) Elhalálozása esetén díjmentes sírhely illeti meg a Kelebiai Köztemető erre a célra kijelölt parcellájában vagy urnafalán, amelynek karbantartásáról-szükség esetén- a mindenkori önkormányzat gondoskodik, amennyiben a család kéri.

Kelebia Község Kitüntető Díja

6.§.

Kelebia Község Kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, aki vagy akik szakterületükhöz, tevékenységükhöz kapcsolódóan községünk fejlődését előmozdították, hozzájárultak községünk szellemi vagy anyagi gyarapodásához, munkájuk életük példaként állítható a község közössége elé.

7.§.

(1) A Kelebia Község Kitüntető Díjat a képviselő-testület adományozza.
(2) Évente legfeljebb egy Kitüntető Díj adományozható.
(3) A Kitüntető Díj adományozására javaslatot tehetnek:
a.) képviselők,
b.) a képviselő-testületbizottságának tagjai.
(4) a Kitüntető Díj adományozása során oklevelet és Kelebia címerével ellátott porcelán vázát kell adományozni.

Vegyes rendelkezések

8.§.

(1) A kitüntető címekről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségeket a polgármesteri hivatal költségvetésében biztosítani kell.
(3) A kitüntető díjak adományozásáról nyilvántartást kell vezetni.
(4) A kitüntető díjakat minden év augusztus 20-a alkalmával kell átadni.
(5) A kitüntető díjakra vonatkozó javaslatok legkésőbb június 30-ig kell a polgármesternek eljuttatni.

A kitüntető címek és díjak visszavonása.

9.§.

(1) A kitüntető címet és kitüntető díjat vissza kell vonni, ha annak tulajdonosa szándékos bűncselekményt követ el és ezért a bíróság jogerős határozatban elítélte.
(2) Szervezet vagy közösség esetében vissza kell vonni a díjat, amennyiben az alapító okirat megsértése miatt a bíróság jogerős határozattal feloszlatta.
(3) A kitüntető címet és a kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett annak viselésére méltatlanná vagy érdemtelenné válik:
a.) méltatlanná válik az, aki életvitelével, magatartásával a település lakóinak olyan mértékű megbotránkoztatását váltja ki, hogy a cím megvonását a helyi választópolgárok 25%-a írásban kezdeményezi,
b.) érdemtelenné válik az:
- aki gondatlan bűncselekményt követ el,
- akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott,
- akinek a közrendet, a közerkölcsöt sértő jogsértés miatti felelősségét, a hatóság határozatban megállapította,
- akivel szemben hivatalvesztést, illetve elbocsátást kimondó, jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki.
(4) A kitüntető címek és a kitüntető díjak visszavonásáról a képviselő-testület minősített többségű szavazattal meghozott határozatban dönt.

Záró rendelkezések

10.§.

(1) Ezen rendelet 2005. május
1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 7/1999.(VII:29.) ökr.sz. rendelet.

Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző