Alapszabály - archív

1. számú módosításokkal egységes szerkezetben

I. Általános rendelkezések

A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény előírásain alapulva az alábbiak szerint elhatározza megalakulását.
1. A társulat neve: Kelebiai Víziközmű-társulat
2. A társulat székhelye: 6423 Kelebia, Ady E. út 114.
3. A társulat megalakulásának időpontja: 2007 október 9.
4. A társulat működésének időtartama: határozatlan.

II. A társulat célja.

A társulat alapvető célja, hogy ingatlan tulajdonnal rendelkező, vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok bevonásával helyi vízgazdálkodási közfeladatot valósítson meg.

III. A társulat feladatai és tevékenységi köre

1. A társulat közfeladata Kelebia településen, az érdekeltségi területen belül a társulat tervében meghatározott Szennyvízközmű hálózat és szennyvíztisztító megépítése.

2. A társult tevékenységi köre:

42.99 '08 Egyéb építmény építése m.n.s.

71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

IV. A társulat érdekeltségi területe és társulati érdekeltségi egység

1. A társulat érdekeltségi területét az alapszabály 1 sz. mellékletét képező térkép tartalmazza.
2. A társulat tagjainak nevét lakcímét (székhelyét) az alapszabály 2 sz. melléklete tartalmazza.
3. Az érdekeltségi hozzájárulás alapját képező érdekeltségi egység:
Egy érdekeltségi egységnek minősül:
- természetes személy tagok esetében az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon
vagy tulajdoni külön lapon nyilvántartott lakáshasználat, lakóház vagy olyan beépítetlen
építési telek, melynek tulajdonosa a társulat alakulásakor illetve a beruházás időtartama alatt
írásban kéri a rákötés lehetőségét,
- azon ingatlanok esetében, ahol egy helyrajzi számon vagy tulajdoni külön lapon
nyilvántartott lakáshasználat, vagy lakóház mellet külön jogi személyiségű, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság(ok) vállalkozás(ok) működik(nek),
ha a vállalkozás működése vízfelhasználáshoz kötött és az együttes vízfelhasználás nem haladja meg a napi 600 l/nap vízfogyasztást,
-jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagok,
az önálló telephelyek, intézmények, üzemek esetében 500 1/nap éves átlagos
vízfogyasztás,
- többszörös érdekeltségi egységet kell megállapítani a jogi személyek és a jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak minden megkezdett 500
1/nap éves átlagos vízfogyasztás esetében.

V. A társulati hozzájárulás mértéke 

 A társulati közfeladatokhoz való hozzájárulás mértékét az érdekeltségi egységre eső hozzájárulásnak és az érdekeltségi egységek számának szorzata adja.

Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege:

- lakás-előtakarékossági szerződést kötött és a társulat javára engedményezési nyilatkozatot aláírt
érdekelt természetes személyeknek 265.000 Ft/ érdekeltségi egység, mely összeget a megtakarítási időtartam alatt, havi 1990 Ft/ hó 100 hónapi részletekben kell megfizetni. A társulat az érdekelttel egyetértésben ettől eltérő fizetési gyakoriságot is megállapíthat.

- azok a természetes személy érdekeltek esetében, akik nem kötnek lakás-előtakarékossági szerződést vagy a megkötött előtakarékossági szerződésük a futamidő alatt bármely okból, megszűnik, az érdekeltségi hozzájárulás összege 225.000 Ft/ érdekeltségi egység, melyet a társulat alakulása után a társulat ez irányú értesítése alapján annak kézhezvételét követő 30 napon belül fizetendő egy összegben a társulat számlájára.

- a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekeltségi hozzájárulásának egységnyi összege 225.000 Ft/ egység, mely összeget a társulatmegalakulása után négyévi egyenlő részletben kell megfizetni, az alábbiak szerint. Az első részlet a társulat alakulása után a társulat ez irányú értesítése alapján annak kézhezvételét követő 30 napon belül fizetendő egy összegben 'a társulat számlájára. A további három részletet pedig minden év június 30-ig kell a társulat számlájára megfizetni.

- települési önkormányzati tulajdonú ingatlanok és intézmények esetében a hozzájárulás egységnyi összege 225.000 Ft/ egység, mely összeget a társulat megalakulása után nyolcévi egyenlő részletben kell megfizetni az alábbiak szerint. Az első részlet a társulat alakulása után a társulat ez irányú értesítése alapján annak kézhezvételét követő 30 napon belül fizetendő egy összegben a társulat számlájára. A további hét részletet pedig minden év június 30-ig kell a társulat számlájára megfizetni.

VI. A társulat képviselete

A társulatot az intéző bizottság elnöke önállóan képviseli oly módon, hogy a társaság cégneve alá saját nevét az aláírás címpéldánynak megfelelően minden korlátozástól mentesen írja alá.

VII. A társulat tagjai

A társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasságok.

VIII. A tagok jogai

A tag joga különösen, hogy:
a/ személyesen, képviselője vagy küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában;
b/ a társulatban személyesen, ha kizáró ok, illetőleg összeférhetetlenség nem áll fenn tisztséget viseljen;
c/ a tisztségviselőktől, a küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogai vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen.

VIII. A tagok kötelezettsége.

A társulat tagjai kötelesek a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi egység arányában hozzájárulni.

A tag további kötelessége különösen, hogy:

a/ az érdekeltségi hozzájárulást a taggyűlés által megállapított mértékben és határidőre megfizesse;
b/ személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében, amelybe választották és azt elvállalta.
c/ ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, azt köteles a társulat intézőbizottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnésének alapjául szolgáló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint - ha abból nem állapítható meg - a bejelentésben közölnie kell a helyébe lépő új tag nevét, lakhelyét (székhelyét). Az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a tag köteles az új tulajdonost a társulati tagságról és az ezzel járó kötelezettségről tájékoztatni.
d/ a tag a részére megállapított érdekeltségi hozzájárulást annak a hónapnak az utolsó napjáig köteles megfizetni, amelyben a c/ pont szerinti bejelentést megtette.

IX. A Társulat feladatának bővítése, a csatlakozás szabályai.

l. A társulati közfeladatok fokozatos megvalósítása érdekében természetes, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok - a társulat megalakulására vonatkozó szabályok betartása és az általuk kialakított érdekeltségi viszonyok létrehozása esetén - csatlakozhatnak a társulathoz.
2. A társulathoz történő csatlakozás akkor történhet meg, ha az újabb érdekeltségi területen ingatlan tulajdonnal rendelkező illetve ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak érdekeltségi egységük aránya szerint számított többsége az alakuló küldöttgyűlésen elfogadja:
- az új érdekeltségi viszonyok figyelembe vételévei a társulat alapszabályát
- a társulat testületi vezető szerveit, arányos képviselet figyelembevételével megválasztja a társulatba saját vezető tisztségviselőit, elhatározza:
- a közfeladat bővítésének a már meglévő társulati szervezetben történő megvalósítását,
- a tagok elhatározzák a társulathoz történő csatlakozást.
3. A társulathoz történő csatlakozást kimondó küldöttgyűlési határozat akkor érvényes, ha az új érdekeltségi területen az érdekeltek érdekeltségi egység szerint számított 2/3-a dönt a 2 pontban foglaltakról.
4. A társulat feladatának bővítése előtt a csatlakozás előkészítését a szervezőbizottság végzi, amely a társulatok megalakulására vonatkozó szabályok szerint jár el.
5. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét a levezető elnök 8 napon belül köteles megküldeni a társulat elnökének. A társulat elnöke a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles rendkívüli küldöttgyűlést összehívni - a csatlakozási napirend közlése mellett - a csatlakozó befogadása érdekében. A csatlakozás elfogadásáról a társulat küldöttgyűlése kétharmados többséggel határoz, egyúttal megállapítja a csatlakozás időpontját, az azzal járó kötelezettségek esedékességét és a csatlakozó tagok szavazati jogának mértékét.
6. A csatlakozó tagok nem felelnek a társulatnak a csatlakozás előtt keletkezett tartozásaiért.
7. Különböző társulati közfeladatok csatlakozással történő együttes megvalósítása esetén az egyes feladatoknak érdekeltek által befizetett hozzájárulás és a meghatározott feladathoz adott önkormányzati támogatás összegét elkülönítetten kell kezelni és csak annak a közfeladatnak megvalósítására szabad felhasználni, amelyre szolgál. A pénzügyi forrásokat és azok felhasználását az egyes közfeladatokra vonatkozóan külön kell nyilvántartani.

X. A társulat szervei.
a/ küldöttgyűlés

b/ intéző bizottság
c/ ellenőrző bizottság
Küldöttgyűlés

A társulat legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amely évente legalább egyszer ülést tart.
A 7 fő küldöttet az alakuló közgyűlésen, az érdekeltségi területen érdekeltséggel rendelkezők választják meg maguk közül egyszerű szótöbbséggel hozott döntéssel. Minden küldött esetében meg kell jelölni, hogy hány érdekeltségi egységet képvisel.

A társulat intéző bizottságának elnöke és tagjai, az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai tisztségüknél fogva küldöttek.

Ily módon a küldöttgyűlés létszáma: 14 fő.
A küldöttgyűlést az intézőbizottság hívja össze. Ha az intézőbizottság ezt elmulasztja, az összehívásra az ellenőrző bizottság jogosult. A hatóság kezdeményezheti, hogy a cégbíróság a törvényességi felügyelet során eljárva intézkedjen a küldöttgyűlés összehívása érdekében.

A küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni, továbbá az érintett települések önkormányzatainak képviselőit.

A napirendet tartalmazó írásbeli meghívót a küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal ki kell küldeni, és a helyben szokásos módon is közzé kell tenni.

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok érdekeltségi egység aránya szerint számított legalább 51 %-a küldöttek útján képviselve van

Ha a küldöttgyűlés nem volt határozatképes, akkor 15 napon belül - annak összehívására vonatkozó szabályok betartásával - ismételten össze kell hívni.

A tagokra fizetési kötelezettséget megállapító küldöttgyűlés határozata meghozatalánál a tagok érdekeltségük, minden egyéb ügyben, egyenlő arányban szavaznak.
A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, az alapszabály módosításához, illetve a társulat megszűnéséhez, egyesüléséhez, szétválásához, csatlakozó befogadásához kétharmados többségre van szükség.

A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
a/ alapszabály módosítása;
b/ a társulat megszüntetésének, szétválásának, illetőleg egyesülésének elhatározása;
c/ a differenciált érdekeltségi hozzájárulás elveinek kialakítása és a tagok fizetési kötelezettségének megállapítása;
d/ a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása;
e/ a tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
f/ a társulat közfeladatainak éves ütemezése, területi sorrendjének meghatározása;
g/ a közfeladatok ellátásához szükséges - a törvényben meghatározott mértékű - elkülönített vagyon meghatározása;
h/ az éves beszámoló, illetőleg egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása;
i/ az egyesülési törvény szerinti érdekképviseleti szervezetben való tagság elhatározása;
j/ amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

Rendkívüli küldöttgyűlést kell tartani, ha
a/ az intéző- vagy az ellenőrző bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken; illetőleg
b/ az intézőbizottság vagy annak elnöke szükségesnek tartja; illetve
c/ a tagok érdekeltségi egység szerint számított legalább egyharmada azt az ok megjelölésével kéri; illetőleg
d/ az ellenőrző bizottság vagy a cégbíróság indítványozza.

A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell különösen

- a küldöttgyűlés helyét, idejét, és a napirendi pontokat
- a megjelent küldöttek nevét és az általuk képviselt érdekeltségi egységek számát
- a határozatképesség vizsgálatát és annak eredményét
- a hozott határozatokat, annak megjelölésével, hogy azokat a jelenlévő küldöttek milyen érdekeltségi arányban hozták, s ha a határozat indokolja a végrehajtás határidejét és a felelős személy nevét
- a hozzászólok nevét és a hozzászólás lényeges tartalmát.
A jegyzőkönyvhöz a jelenléti ívet mellékelni kell. A jegyzőkönyv másolatát a küldöttek részére meg kell küldeni.

A küldöttgyűlési jegyzőkönyvekről nyilvántartást kell vezetni, és a jegyzőkönyveket a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni.

Intéző bizottság

A társulat irányító szerve az intézőbizottság, melyet a küldöttgyűlés választ meg kétharmados többséggel a társulat tagjai közül öt évre.

Az intézőbizottság elnökből és 3 tagból áll. A küldöttgyűlés választja meg az intézőbizottság elnökét, aki egyben a társulat elnöke.

Az intézőbizottság ügyrendjét a jogszabályok, és az alapszabály keretei között maga állapítja meg.

Az intézőbizottság gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, és dönt a társulat, illetőleg a társulat közfeladatait érintő olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés hatáskörébe.
Így különösen:
a/ gondoskodik a társulat üzleti tervének elkészítéséről, javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek azok elfogadására vagy módosítására,
b/ biztosítja a terv gazdaságos műszakilag megfelelő végrehajtásának feltételeit
c/ irányítja a társulat működésével összefüggő gazdálkodási feladatokat
d/gondoskodik a társulat gazdálkodásának irányításáról, a társulati vagyon állagának megóvásáról és a tulajdon védelméről
e/gondoskodik a társulat jogainak érvényesítéséről, kötelezettségeinek teljesítéséről
f/ biztosítja a tagok jogainak érvényesülését, elősegíti kötelezettségeik teljesítését
g/ gondoskodik az éves beszámoló elkészítéséről, biztosítja, hogy az ellenőrző bizottság megvizsgálhassa, azt a küldöttgyűlés megvitathassa és dönthessen elfogadásáról
h/ előkészíti a küldöttgyűlés által tárgyalandó ügyeket és kidolgozza határozati javaslatokat i/rendszeresen beszámol a küldöttgyűlésnek a társulat tervteljesítéséről, vagyoni helyzetéről, ügyviteléről, továbbá a két küldöttgyűlés között általa tett intézkedésről

Az intézőbizottság elnöke az intéző bizottságot negyedévenként hívja össze. Akadályoztatása esetén az intéző bizottság tagja jár el, ami nem terjed ki a társulat képviseletére.
Az intézőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon elnöke és tagjainak több mint fele megjelenik. Ha az ülés nem volt határozatképes, azt ismételten össze kell hívni, ahol szintén a feni határozatképességi szabályokat, kell figyelembe venni.

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az intézőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az intéző bizottság elnöke (illetőleg az ülést levezető elnök) és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Ennek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét idejét, megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, az ülésen elhangzott beszámolók és hozzászólások lényeges tartalmát, folyamatos sorszámmal jelölve a hozott határozatokat, a határozatok végrehajtásának határidejét a felelősök megnevezésével. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az intéző bizottság bármely tagjának a meghozott határozattól eltérő álláspontját.

Az intézőbizottság üléseire az ellenőrző bizottság elnökét meg kell hívni.

Az intézőbizottság gondoskodik arról, hogy a társulat tagjairól nyilvántartást vezessenek, és a változást, az éves küldöttgyűlést követő 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz benyújtsák.

Az intézőbizottság elnöke, aki egyben a társulat elnöke is a jogszabályoknak, az alapszabálynak és más belső szabályzatnak, valamint a küldöttgyűlés és az intézőbizottság határozatainak megfelelően irányítja a társulatot, az intézőbizottság ülései közötti időszakban dönt azokban az ügyekben, amelyek jogszabály vagy az alapszabály rendelkezései szerint nem tartoznak a küldöttgyűlés, illetőleg az intézőbizottság hatáskörébe.

Ennek megfelelően az elnök különösen az alábbi feladatokat látja el:

a/ irányítja a terv végrehajtását és folyamatosan ellenőrzi annak teljesítését,
b/ gondoskodik a társulati feladatok költségfedezetének biztosításáról és ellenőrzi a költségvetés betartását,
c/ gyakorolja a jogokat, amelyek nem tartoznak az intéző bizottsághoz,
d/ gondoskodik a tagok érdekeltségi hozzájárulásának kivetéséről, közli a -tagokkal az őket terhelő fizetési kötelezettségek jogalapját, a teljesítés határidejét, módját, továbbá a közlés ellen igénybe vehető jogorvoslat lehetőségét
e/ gondoskodik a határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás behajtásáról
f/ gondoskodik a működéssel összefüggő gazdálkodási feladatok tennivalók időben történő elvégzéséről, a társulati vagyon kezeléséről, és nyilvántartásáról
h/ az intéző bizottság határozata alapján összehívja a küldöttgyűlést, a rendkívüli
küldöttgyűlést az intéző bizottsági ülést
i/ beszámol a küldöttgyűlésnek az intéző bizottságnak a terv teljesítéséről, a társulat vagyoni helyzetéről, az ügyviteléről, valamint a küldöttgyűlések, az intéző bizottsági ülések között általa tett fontosabb intézkedésekről
j/ rendszeresen és részletesen tájékoztatja az ellenőrző bizottságot a társulat működéséről
k/ az ellenőrző bizottság elnökével együttműködik a társulati feladatokkal kapcsolatos panaszok és bejelentések kivizsgálásában és a vizsgálatok eredménye alapján szükség szerint intézkedik

Az intézőbizottság elnöke tevékenységéről a küldöttgyűlésnek évente beszámol.

Ellenőrző Bizottság

A társulat ellenőrző szerve az ellenőrző bizottság.
Az ellenőrző bizottság feladata a társulat egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzés. Az ellenőrző bizottság közvetlenül a küldöttgyűlésnek van alárendelve. Az ellenőrző bizottság elnökből és 2 tagból áll. Az ellenőrző bizottság elnökét és tagjait a küldöttgyűlés választja.

Nem lehet ellenőrző bizottsági tag, az intéző bizottság elnöke, tagjai a társulattal munkaviszonyban álló személy továbbá ezek közeli hozzátartozója.

Az ellenőrző bizottság ügyrendjét a jogszabályok, és az alapszabály keretei között maga állapítja meg. Üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét és időpontját, a megjelentek nevét, a határozatképesség megállapítását, a tárgyalt napirendeket, a hozzászólások lényeges tartalmát, a hozott határozatokat folyamatosan sorszámozva, ha szükséges a végrehajtás határidejét és a felelős nevét. Az ellenőrző bizottság ellenőrzéseiről szintén jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az ellenőrző bizottság a társulat tevékenységére vonatkozó megállapításairól a küldöttgyűlésnek évente beszámol. A küldöttgyűlés a társulat éves beszámolójáról, illetőleg egyszerűsített éves beszámolójáról csak az ellenőrző bizottság megállapításainak ismeretében határozhat.

Az ellenőrző-bizottság akkor határozatképes, ha elnöke és tagjai hiánytalanul megjelentek. Ha az ülés nem volt határozatképes, azt ismételten össze kell hívni, ahol szintén a feni határozatképességi szabályokat, kell figyelembe venni.

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Az ellenőrző bizottság elnöke, vagy a bizottságnak az elnök által megbízott tagja az intézőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

Az ellenőrző bizottság feladata különösen:
a/ rendszeresen ellenőrzi a társulat ügyvitelét, pénz, hitel, anyaggazdálkodását továbbá a dolgozók létszámára, bérére, védelmére és munkavédelemre vonatozó rendelkezések megtartását és az ezekkel kapcsolatos megállapításait írásban a vizsgálati jegyzőkönyv megküldése után haladéktalanuk közli a társulat elnökével
b/ testületileg vagy kiküldött tagja útján bármikor megvizsgálhatja negyedévenként, pedig köteles megvizsgálni a társulat könyveit, számadásait, nyilvántartásait, pénztárát valamint anyagkezelését és a vizsgálat megállapításairól köteles jegyzőkönyvet készíteni,
c/ kivizsgálja a társulat működésével kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat, megállapításait közli a társulat elnökével, vagy ha az ügy jellege indokolja, akkor közvetlenül beszámol a küldöttgyűlésnek
d/ figyelemmel kíséri a társulat működésének irányítását, úgy is, hogy az ellenőrző bizottság elnöke, vagy az általa megbízott ellenőrző bizottsági tag tanácskozási joggal részt vesz az intéző bizottság ülésein
e/ a küldöttgyűlés megbízása alapján vagy az intéző bizottság illetve a társulat elnökének felkérésére célvizsgálatot végez
f/ szükség esetén javaslatot tesz rendkívüli küldöttgyűlés összehívására
g/ indokolt esetben a küldöttgyűlés felé javaslatot tesz az intéző bizottság elnökének vagy
tagjának visszahívására, az egyes alkalmazottak tekintetében a kártérítési eljárás megindítására illetve a munkaviszony megszüntetésére.
h/ összehívja a küldöttgyűlést, ha a társulat elnöke az erre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget
i/ véleményt nyilvánít a küldöttgyűlés részére az előterjesztett beszámolókról és jelentésekről,
a társulati éves beszámolóról csak az ellenőrző bizottság véleményező jelentése alapján
hozható döntés.

XI. Tisztségviselők

A társulat tisztségviselői:

a/ az intézőbizottság elnöke, tagjai,
b/ az ellenőrző bizottság elnöke, tagjai.

Tisztségviselő csak a társulat tagja - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén annak képviselője - lehet. Egy tag két tisztségre nem választható. A tisztségviselők nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A tisztségviselőt fel kell menteni, ha:
a/ a tisztségéről lemondott,
b/ a tisztség betöltését kizáró ok következett be,
c/ a jogszabályban, illetőleg az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenség áll fenn és azt az érintett felhívásra nem szüntette meg,
d/ a tisztség betöltésére alkalmatlanná vált.

A tisztségviselőt a küldöttgyűlés visszahívja, ha a közügyektől jogerősen eltiltották.
A társulat köteles a tisztségviselők tevékenysége során felmerült és igazolt tényleges kiadásait és költségeit megtéríteni.

XII. A társulat gazdálkodása

1. A társulat célhoz kötött gazdálkodást folytat.
2. A társulat tartozásaiért saját vagyonával felel.
3. A társulat gazdálkodási éve megegyezik a naptári évvel.
4. A társulat üzleti tervet és számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít.
5. Az érdekeltségi hozzájárulásra vonatkozó szabályok

- a társulat által végrehajtandó közfeladatok költségeit - az önkormányzati, állami vagy egyéb
forrás mellett - az érdekeltségi hozzájárulásból kell fedezni.

- az állami, az önkormányzati támogatás valamint a tagok hozzájárulása a társulat tulajdonába kerül, kivéve, ha az állami támogatással az önkormányzat számol el

- a társulat közcélú feladataiban érdekelt az érdekeltségi területen lévő ingatlant, az érdekeltséget megalapozó jogcímen ténylegesen használó tag

- az ingatlan tényleges használója a tulajdonos (tulajdonostárs), illetőleg az ingatlankezelő szerv, kivéve, ha a tényleges használatára a földhasználó, haszonélvező, használó, az ingatlan használatát ( hasznainak szedését) egyéb jogcímen gyakorló személy, a lakás bérlője ( bérlőtárs, társbérlő) , ha a bérleti szerződés határozatlan időre szól. Amennyiben a fenti kivételként megemlített esetekben az ingatlannak külön jogcímen több tényleges használója van, a társulati érdekeltség arányát mindegyik jogcím után külön- külön kell megállapítani az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összegét a küldöttgyűlés az érdekeltség jellegének megfelelően, differenciálhatja különösen az alábbi szempontok alapján:

a/ gazdasági érdekeltség esetén a vállalkozás által tervezett, távlatilag igényelt szükségleteket is figyelembe vevő fogyasztással ( kibocsátással ) arányosan kalkulált többszörös érdekeltségi egység
b/ nem lakás céljára használt bérleményekben a távlati igényeket is figyelembe vevő normák
alapján megállapított fogyasztással (kibocsátással) megállapított érdekeltségi egység
c/ lakáshasználat mellett az ingatlannak külön használati jogcímen gyakorolt arányos
többszörös fogyasztói egység
d/ beépített ill. beépítetlen telek (földrészlet) esetében egy építési telek után egy érdekeltségi egységként veszi számításba, kivéve, ha a földterület nagysága a település rendezési terve illetve ennek hiányában, a helyben szokásos teleknagyság mértékét meghaladja, mivel ebben ennek megfelelő többszörös egységnek minősül

- az érdekeltségi hozzájárulás összegét és annak évenként fizetendő részleteit a társulat tervének meghatározásakor úgy kell megállapítani, hogy az - a társulat különböző támogatásait is figyelembe véve - fedezze a beruházás és működési költségeket így: -

a/ a társulat közcélú feladatainak ellátásához szükséges valamennyi költséget, ideértve a hitelek törlesztéséhez és a kamatok fizetéséhez szükséges valamennyi költséget is,
b/ a működési kiadásokat
c/ rendkívüli feladatokra és költségekre tartalékolható összeget

- az érdekeltségi hozzájárulás mértékét az alapszabályban meghatározott érdekeltségi egységekre eső hozzájárulásnak és az érdekeltségi egységek számának szorzata adja

- az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos küldöttgyűlési határozatról a tagokat az intéző bizottság elnöke írásban értesíti, mely az alábbiakat tartalmazza:

a/ a fizetési kötelezettség jogalapját
b/ a küldöttgyűlési határozat száma,
c/ az érdekeltségi egységre eső hozzájárulás mértéke
d/ a tag érdekeltségi egységeinek száma
e/ az érdekeltségi hozzájárulás összege
f/ a befizetés módja
g/ a befizetés elmulasztásának jogkövetkezményei
h/ a befizetés határideje
i/ a jogorvoslat lehetőségét

- ha az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése az állampolgár érdekeit szociális vagy egyéb körülményei miatt súlyosan hátrányos helyzetnek tennék ki, akkor a társulat küldöttgyűlése a kivetett hozzájárulás összegét mérsékelheti, továbbá annak megfizetését meghatározott időre felfüggesztheti.

- a határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást az intéző bizottság elnökének megkeresésére az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző az adózás rendjéről szóló törvény előírása szerint hajtja be, a befolyt összeget pedig a behajtási költségek levonása után negyedévenként a társulat számlájára utalja

XIII A társulat vagyona

A társulat a tagok érdekeltségi hozzájárulásából, valamint az érintett önkormányzattól, az állami költségvetéstől illetve egyéb forrásból kapott támogatásból látja el közcélú vízgazdálkodási feladatait.

XIV A társulat által megvalósított vízi-létesítmény tulajdonjoga

A társulat az általa létrehozott vízközműveket elkészülte (próbaüzem, műszaki átadás- átvétel) után legkésőbb 30 napon belül a tulajdonos önkormányzatnak adja át.

XV. A társulat ügyvitele

1. A társulat ügyvitelét az alapszabály és szervezeti működési szabályzat az intéző bizottsága illetve annak elnöke irányítja.

2. A szervezeti működési szabályzatban az intéző bizottságnak meg kell határoznia:

a/ a társulat ügyviteli rendjét a munkaszervezetre vonatkozó részletes szabályokat
b/ a társulat képviseletének részletes szabályait
c/ a pénzügyi vezető illetve további munkatársak munkarendjét, működésükre vonatkozó szabályokat
d/ a kiadmányozási és utalványozási jogkört
e/ az anyagok kezelésével és nyilvántartásával megbízott, továbbá a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartásáért felelős dolgozók feladatait, felelősségét
f/ a társulat munkarendjével kapcsolatos szabályokat

XVI A tagok nyilvántartása

1. A társulat köteles a tagokról nyilvántartást vezetni.
2. A nyilvántartása a társulatoknál rendszeresített - oldalanként számozott - olyan okmány, amely tartalmazza a tagok érdekeltségét megalapozó valamennyi adatot, továbbá az ezekben bekövetkezett változásokat (tagok neve, címe, érdekeltségi egységeik száma, az érdekeltség jogcíme, az érdekeltséget megalapozó ingatlan adatai stb.).

XVII A társulat cégjegvzése, a tisztségviselők nyilvántartása

1. A társulat cégjegyzése úgy történik, hogy a társulat elnöke az iratokat a társulat cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - önállóan, minden korlátozástól mentesen írja alá.

2. A társulat köteles a tisztségviselőkről, így az intéző bizottság és az ellenőrző bizottság elnökéről és tagjairól vagy az esetlegesen más szervbe delegált tagjairól nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban a személyi adatokon és a lakcímen felül fel kell tüntetni a megbízás (megválasztás) keltét és lejárati időpontját.

XVIII Az éves beszámoló

A társulat a naptári év végén a gazdálkodásról a számviteli törvény szerinti beszámolót köteles elkészíteni, amelyet az ellenőrző bizottság -szükség esetén szakértő bevonásával - köteles a küldöttgyűlésnek jelentést készíteni. A küldöttgyűlés csak az ellenőrző bizottság által felülvizsgált zárszámadást veheti tárgyalás alá és csak az ellenőrző bizottság ilyen tartalmú javaslata esetén, fogadhatja el.

XIX A társulat megszűnése A társulat megszűnik:

a/ elhatározza jogutód nélküli megszűnését ( feloszlását)
b/ másik társulattal egyesül vagy több társulatra szétválik
c/ a társulat az alapszabályában rögzített közfeladatát megvalósította
d/ cégbíróság megszűntnek nyilvánítja

XXI Vegyes rendelkezések

Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét a társulat tagjai az érintett település/ek polgármesteri hivatalaiban megtekinthetik.

Az alapszabály mellékletei:
- a társulat érdekeltségi termetét feltüntető térkép
- a tagok jegyzéke

ZÁRADÉK

A fenti alapszabályt a Kelebiai Víziközmű-társulat a 2007. október 09-i alakuló közgyűlésén elfogadta, s a 2008. január hó 31-én megtartott küldöttgyűlése a dőlt betűs módosításokat eszközölte.

Kelebia, 2008. január 31.

Varga Sándor sk.
Int. Biz. Elnök

Harkainé Tóth Erika sk.
jegyzőkönyvvezető

Hegyiné Plichta Ildikó sk.
hitelesítő

Friebert Gábor sk.
hitelesítő

A fenti egységes szerkezetű Alapszabályt ellenjegyzem. Kelebia, 2008 január 1.

Piegelné Dr. Csényi Magdolna sk.