Képviselő-testület 14/2007.(IX.21.) rendelete

Ke1elebia Községi Önkormányzat

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról.

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2oo3. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 17/B.§. (3)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A Kbt. 17/B.§. (1)bekezdésében meghatározottak alapján Kelebia Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a Kbt. 22.§.(1)bek. d.)pontja értelmében ajánlatkérőnek minősülő költségvetési szervei, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó közbeszerzéseik megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

Helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet

2.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek a Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.

A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek, továbbá áruk és szolgáltatások köre

3.§.

(1) A Kbt. 22.§.(1)bek. d.) pontja értelmében ajánlatkérőnek minősülő, a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek:
a.) Farkas László Általános Iskola
b.) Napköziotthonos Óvoda
c.) Szt. Erzsébet Otthonház
d) Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház
(2) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások köre kiterjed valamennyi Kbt. szabályai szerint megadott tárgyú és értékű beszerzésre, feltéve, hogy a beszerzés nem tartozik a Kbt-ben meghatározott kivételek körébe.

A helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok, az együttműködés szabályai

4.§.

(1) A képviselő-testület az egyes közbeszerzési eljárások megindításáról határozattal dönt.
(2) A Hivatal a központosított közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban különösen az alábbi feladatokat látja el:
a.) az intézmények által benyújtott igények összesítése a következő évi költségvetési koncepcióban való bemutatás érdekében,
b.) a közbeszerzések becsült értékének meghatározása,
c.) a tárgyévre vonatkozó, összevont közbeszerzési terv előkészítése az intézmények bejelentései alapján,
d.) a közbeszerzési eljárások előkészítése,
e.) a közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata,
f.) hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybe vételére való javaslattétel (a Kbt. 9-11.§-ai figyelembe vételével),
(3)Az intézmény vezetőjének feladatai:
a.) adatszolgáltatás a 8.§. szerint,
b.) hivatalos közbeszerzési tanácsadó felkérése a képviselő-testület döntése alapján
c.) részvételi/ajánlati felhíváshoz, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges bonyolítói, tervezési, műszaki ellenőri megbízási szerződések aláírása.
(4) A polgármester feladatai:
a.) a Hivatal által készített előterjesztések Képviselő-testület elé terjesztése,
b.) a Képviselő-testület döntései végrehajtásának biztosítása

5.§

(1) A Hivatal feladata az eljárás lefolytatása, ezen belül különösen a következők:
a.) a felhívás, valamint a dokumentáció elkészítése, hirdetmények feladása,
b.) hiánypótlás elkészítése,
c.) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok felbontása, jegyzőkönyv elkészítése,
d.) tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalások lebonyolítása, jegyzőkönyv elkészítése,
e.) az ajánlatok elbírálásához szükséges összehasonlító számítások elkészítése, előzetes értékelési javaslat elkészítése, a Közbeszerzési Bírálóbizottság munkájának segítése,
f.) eredményhirdetés lebonyolítása, jegyzőkönyv elkészítése,
g.) a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés előkészítése,
(2) A közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés előkészítésébe az intézmény vezetőjét be kell vonni. A szerződés-tervezet csak az intézmény vezetőjének egyetértése esetén képezheti a dokumentáció részét.
(3) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybe vétele esetén a tanácsadó és a Hivatal közötti munkamegosztás szerződésben kerül rögzítésre.

6.§

A képviselő-testület feladata a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, ezen belül különösen:
a.) a Közbeszerzési Bíráló bizottság szakvéleményének figyelembe vételével, az eljárás eredményének, eredménytelenségének, illetve az eljárás
érvénytelenségének megállapítása, az okok feltüntetésével,
b.) a szerződéskötésre való képesség, ill. annak hiányának megállapítása

7.§

Az intézmény vezetőjének feladatai:
a.) a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés aláírása,
b.) az eljárást követő beszerzés végrehajtása.

Adatszolgáltatás

8.§.

(1) A 3.§-ban meghatározott intézmények a helyben központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseiket az eredeti vagy módosított költségvetési előirányzataikkal összhangban valósítják meg.
(2) Az éves közbeszerzési terv előkészítéséhez az intézmények a tárgyévet megelőző év október 15-ig kötelesek adatot szolgáltatni a tárgyévben megvalósítandó beszerzéseikről.
(3) Az intézmény Kbt. hatálya alá tartozó beszerzési igényeit, amennyiben a Hivatal más határidőt nem állapít meg, és a beszerzés a közbeszerzési tervben nem szerepel, legalább 30 nappal előre köteles bejelenteni a Hivatal részére. A bejelentett igények visszavonására a közbeszerzési eljárás megkezdéséig van lehetőség.
(4) A Hivatal feladata a Kbt. 16.§-a szerinti éves statisztikai összegzések elkészítése és megküldése a Közbeszerzések Tanácsa részére.

A központosított közbeszerzésekhez kapcsolódó díjfizetés számításának módja

9.§.

(1) A jelen rendeletben meghatározott feladatok ellátásáért az intézmények a Hivatal részére közbeszerzési díjat akkor fizetnek, ha a feladat ellátásával kapcsolatban ténylegesen költségek merülnek fel a Hivatal részére.
(2) A díj mértéke a feladat ellátásával kapcsolatban felmerült számlák összege lehet.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerint megállapított díjat utólag fizetik meg az intézmények a Hivatal részére.

Záró rendelkezések

10.§.

(1) Ez a rendelet 2007. szeptember 21. napján lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépés időpontjában már engedélyezett, folyamatban lévő beszerzések esetében is alkalmazni kell.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kbt, továbbá az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző