Képviselő-testület 14/2010.(VII.09) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010.(VII.09) rendelete a növények telepítési távolságáról.

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§.(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§.(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1.§.

E rendelet célja, hogy a növények ültetési szabályainak megalkotásával elősegítse a faültetési, növénytelepítési gyakorlat jogszabályi keretek közötti megszilárdulását, csökkentve ezáltal a szomszédjogi vitás ügyek kialakulását.

A rendelet hatálya

2.§.

(1) A rendelet hatálya Kelebia község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. hatálya alá tartozó telepítésekre, amelyre az erdészeti hatóság telepítést engedélyezett.

Telepítési távolságok

3.§.

(1) A legkisebb telepítési távolság az ingatlan határától belterületen és külterületen egyaránt:
a.) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcsfa és egyéb cserje, bokor, fa esetében legalább 1 méter,
b.) 3 méternél magasabbra növő gyümölcsfa, egyéb cserje, bokor, fenyőfélék, legalább 3 méter,
c.) 3 méternél magasabbra növő gyümölcsfának nem minősülő minden egyéb fa esetében legalább 6 méter.

(2) Az (1)bekezdésben foglalt telepítési távolságok kérelemre a polgármester eltérést engedélyezhet, amennyiben a növénytelepítéssel érintett telekszomszéd írásban hozzájárul. A kérelemhez csatolni kell a növénytelepítéssel érintett telekszomszéd írásbeli hozzájárulását, valamint a telekszomszéd ingatlannal rendelkezési jogosultság igazolását.

Szabálysértési rendelkezések

4.§.

Szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a jelen rendelet 3.§.(1)bekezdésében foglalt telepítési távolságokat nem tartja be. A bírság ismételten kiszabható.

Hatálybalépés

5.§.

Jelen rendelet 2010. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően történt növénytelepítések esetében kell alkalmazni.

Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző