KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2009.(XII.18) rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben állapítja meg a magánszemélyek kommunális adójának összegét, valamint az adómentesség és kedvezmény feltételeit.

Általános rendelkezések

1.§.

E helyi adó bevezetésének célja az önkormányzat bevételeinek gyarapítása annak érdekében, hogy biztosítsa az önkormányzat számára a települési szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, továbbá biztosítsa az önkormányzat településtisztasági és környezetvédelmi céljai eléréséhez, valamint a község infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket.

Adókötelezettség

2.§.

Kommunális adót köteles fizetni az a magánszemély, aki Kelebia illetékességi területén:
a.) építményadó hatálya alá tartozó lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa,
b.) telekadó hatálya alá tartozó telek (belterületi földrészlet) tulajdonosa,
c.) aki nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.

Az adókötelezettség bejelentésének szabályai

3.§.

(1) Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak bevallás benyújtásával jelenti be.
(2) Az adóhatósághoz az adózó bejelenti:
a.) az azonosításhoz,
b.) az adóalap, a mentességek, és kedvezmények, valamint az adó megállapításához szükséges adatokat.
(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást -annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül- az előirt nyomtatványon az adóhatóságnak be kell jelentenie

Az adó mértéke

4.§.

(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, ill. lakásbérleti jogviszonyonként 16.500,-Ft.
(2) Sztipityjárás, Vermesjárás, Szkenderjárás, Négyesjárás, Fődijárás, Vasutföld, Bácsborista területeken adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 7.500,-Ft.

Adómentesség, kedvezmény

5.§.

(1) Alanyi adómentes: akinek az önkormányzat rendszeres szociális segélyt, vagy időskorúak járadékát folyósít, továbbá aki fogyatékossági támogatásban részesül.
(2) Tárgyi adómentes:
- szükséglakás,
- nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
- a telek (belterületi földrészlet),
(3) 50%-os kedvezményre jogosult:
- a 70 éven felüli állampolgár, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
- a komfort nélküli lakás,
- a 40 m2-nél kisebb lakás,

Záró rendelkezések

6.§.

(1) Ezen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 30/2008.(XII.19.) rendelet.

Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző

 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2010. (V.28.)

rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115.§ (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja.

Szociális étkeztetés

1.§.

1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 290,-Ft/adag
2) Az étel kiszállításának intézményi térítési díja: 130,-Ft/adag

Házi segítségnyújtás

2.§

A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 110,- Ft/óra
Idősek klubja

3.§

Az idősek klubjában fizetendő térítési díj:
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők részére díjmentes.
b) A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén a térítési díj: 290,-Ft/nap.

Idősek otthona

4.§

Az idősek otthonában a térítési díj
- napi összege: 2.330,-Ft
- havi összege: 69.900,- Ft

Tanyagondnoki szolgálat

5.§

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek napközbeni ellátása

6.§

Az intézményi térítési díj összege:
a.) napköziotthonos óvodában: 250,-Ft/nap
b.) általános iskola napközis otthonában 7-10 éves korosztály részére: 320,-Ft/nap
c.)11-14 éves korosztály részére: 370,-Ft/nap
d.) általános iskolai menza 7-10 éves korosztály részére: 220,-Ft/nap
11-14 éves korosztály részére: 226,-Ft/nap

Demens betegek ellátása

7.§.

A demens betegek bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja:
Napi összege: 2.200,- Ft
Havi összege: 66.000,- Ft

Fogyatékosok otthona

8.§.

Fogyatékosok otthonában az intézményi térítési díj:
Napi összege: 1.800,- Ft
Havi összege: 54.000,-Ft

Családok átmeneti otthona

9.§.

Családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj:
Napi összege: 550,- Ft
Havi összege: 16.500,- Ft

Támogató szolgálat


10.§.

A támogató szolgálat térítésmentes.

Záró rendelkezések

11.§

(1) Ezen rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 11/2010.(IV.30.) rendelet.

Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2010. (I.29.)

rendelete

A közterületek használatáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kelebia Község Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§.

A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek a helyi adottságokra, a lakossági igényekre és a községrendezési szempontokra figyelemmel határozzák meg a közterület rendeletetéstől eltérő használatának (a továbbiakban: közterület használat) szabályait.

2.§

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kelebia község közigazgatási területén- közút kivételével- az ingatlan nyilvántartásban közterületként (pl. tér, park) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészek közhasználatára átadott részére.
(2) A rendelet személyi hatály kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik, illetve amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

3.§

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeletetésüknek megfelelően- állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja.

A közterület-használat engedélyezése

4.§

(1) A közterületek rendeletetéstől eltérő használatához közterület használati engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges.
(2) Engedélyt kell beszerezni:

a.) a közterület fölé 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), cég-, cím és hirdetőtábla transzparens, reklámozási célú üzleti védőtető (előtető) és ernyőszerkezet elhelyezésére,
b.) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez,
c.) önálló hirdető-berendezések elhelyezéséhez,
d.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez,
e.) vendéglátó-ipari előkert létesítéshez, kitelepülés céljára,
f.) hatósági jelzéssel nem rendelkező, valamint érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de üzemképtelen jármű tárolásához,
g.) cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,
h.) lakodalmi sátor elhelyezéséhez,
i.) politikai célú közterület használathoz (választási kampány, nagygyűlés stb.),
j.) alkalmi árusításhoz- kivéve a piaci napokat a piactér területére-,
k.) mozgóbolt tevékenységéhez.

5.§

(1) Nem kell engedély:
a.) a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi létesítmények és köztárgyak (tömegközlekedési várakozóhelyiségek, kerékpártároló, szobor, emlékmű, pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, köztisztasággal kapcsolatos berendezések és tárgyak stb.) elhelyezéséhez,
b.) díszítési célú tárgyak (pl. virágkosár, virágláda) elhelyezéséhez,
c.) film- és televízió-felvételhez,
d.) sport- és kulturális rendezvényekhez,
e.) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához.
(2) A közút (járda) nem közlekedési célú igénybevételéhez, különösen a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával, az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezésével kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 6-7/A.§-a szerinti közútkezelői hozzájárulást kell beszerezni.

6.§

Nem adható engedély:
a.) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b.) szexuális áruk forgalmazására,
c.) az eseti rendezvények és kitelepülések kivételével szeszes ital árusítására,
d.) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
e.) község-, illetve utcaképbe nem illő berendezések létesítésére.

Az engedély iránti kérelem és az engedély érvénye

7.§

(1) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet az 1. melléklet szerinti formában kell benyújtani.
(2) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat Kelebia község polgármestere látja el.
(3) Az engedély
a.) meghatározott idő elteltéig,
b.) megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
c.) visszavonásig érvényes.
(4) A határozott időre szóló közterület- használat legrövidebb időtartama 1 nap, amely időtartam- az engedélyezett időtartam lejárta előtt benyújtható- kérelemre többször meghosszabbítható.
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) saját költségén köteles az eredeti állapotot- minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani.

8.§

(1) Az engedélyes a közterületet kizárólag az engedélyben meghatározott célra és módon használhatja, továbbá köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a téli síkosság mentességet biztosítani, a göngyöleg és a szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni.
(2) Az engedély csak az engedélyest, természetes személy esetén annak családtagját vagy alkalmazottját, jogi személy esetén annak tagját vagy megbízottját jogosítja fel a közterület használatára.
(3) Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a polgármester köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.

A közterület- használati díj mértéke és fizetésének módja

9.§

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A közterület- használati díj (a továbbiakban: díj) mértékét a 2. melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját az engedélyben kell meghatározni.
(2) Az engedélyes a díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet előírásai szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. Járművek tárolásakor a járművek darabszáma, cirkuszi és mutatványos tevékenységnél az előadások száma, lakodalmi sátrak elhelyezésénél a sátrak darabszáma, politikai célú közterület-használatnál a rendezvények száma a mérvadó. A díj megállapítása szempontjából minden megkezdett hónap, nap m2 egésznek számít.
(4) A díjat állandó használat esetén a számla mellékletként csatolt átutalási postautalványon, vagy készpénzben a használat helyszínén azonnal kell megfizetni.
(5) A ki nem egyenlített díjakat bírósági út igénybevételével kell behajtani. Az eljárás megindításáról a jegyző gondoskodik.

Az engedély nélküli használat jogkövetkezményei

10.§

(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére és a közterület- saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő- eredeti állapotának helyreállításra.
(2) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel- kérelmére- a polgármester a közterület-használatot engedélyezheti, azonban- a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően- az engedély nélküli, vagy az eltérő használat időtartama az egyébként fizetendő díj megfizetésére kell kötelezni a használót.

Az engedély megvonása

11.§

(1) Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes
a.) a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy
b.) díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Közterületen a lakosság által kiültetett növényzetre vonatkozó előírások.

12.§.

(1) Az ingatlan előtti közterületre telepítendő növények sem a közlekedés, sem a gyalogosok biztonságát nem veszélyeztethetik. Az útkereszteződésektől 10 méter távolságon belül a járda és az út szegélye melletti zöld sávban fás szárú növény (fa, cserje), valamint 0,5 méternél magasabbra növő lágyszárú növény nem telepíthető.
(2) Fás szárú növényeket (cserjék, fák) az úttest szélétől/szegélyétől 1,5 m-re lehet telepíteni.
(3) A 0,5 méter magasságot meghaladó növényzet telepítését a tulajdonos köteles a Polgármesteri Hivatalba bejelenteni a telepítés előtt legalább 15 nappal.
(4) Közterületen a már meglévő és az újonnan telepített növényzet folyamatos gondozása (lombos fák gallyazása, sövényvágás, gyomtalanítás) annak az ingatlantulajdonosnak a feladata, aki előtt a közterület található.
(5) A közterületre kiültetett növény az önkormányzat tulajdonába kerül, azzal az önkormányzat szabadon rendelkezik.
(6) Közterületre haszonnövényt ültetni tilos.
(7) Közterületen lévő fát, cserjét engedély nélkül kivágni tilos. Engedély nélküli fakivágás esetén a szabálysértő köteles a faérték összegét is megfizetni, vagy ezen összegnek megfelelő értékű fát ültetni.

Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása

13.§.

(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, annak használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, ill. személy feladata.
(3) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, a használójának kötelessége.
(4) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét az ingatlan használójának, vagy másnak a tevékenységéből származik. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(5) A tulajdonos, amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, a használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása az úttestig terjedően, különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre.
(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségesnek megfelelően naponként többször fel kell hinteni úgy, hogy a síkosság és a síkosság általi balesetveszély megszűnjön. Felhintésre természetes, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(7) A község területén lévő járdák sózása tilos.

Ellenőrzés és szabálysértési rendelkezések

14.§

A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a polgármester a településőr, és hivatal műszaki csoportja útján látja el.

14.§

Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:
- aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja,
- aki a 12-13.§. rendelkezéseit megszegi.

Záró rendelkezések

15.§

E rendelet alkalmazásában:
a.) hirdetőtábla, hirdető-berendezés: minden olyan, a KRESZ-ben, vagy ágazati szabványban nem szereplő berendezés vagy eszköz, amelynek az a célja, hogy a közlekedők figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre,
b.) alkalmi árusítás: legfeljebb 20 napos, általában rendezvénnyel összekötött árusítás.

16.§

(1) Ezen rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használat szabályozásáról szóló 16/2009.(X.2.) rendelet.
(3) A közterület-használati engedélyezésre irányuló, e rendeletben nem szabályozott hatósági eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

 
Jogharmonizációs záradék

 17.§.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző

Kérelem közterület-használat engedélyezése iránt (PDF)

Közterület használati díj (PDF)

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2010. (XII.18)
r e n d e l e t e

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért fizetendő díjakról

Kelebia Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.§-ának (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet alkalmazási köre

1.§

E rendeletet alkalmazni kell Kelebia község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő közműből vízszolgáltatást biztosító Kelebia Korlátolt Felelősségű Társaságra (továbbiakban: szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.

Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazása szempontjából:
1.) fogyasztó:
a.) az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a tulajdonos képviselője,
b.) az ingatlant egyéb jogcímen használó, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
2.) lakossági fogyasztás: az a vízhasználat amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel,
3.) közületi fogyasztás: az a vízfogyasztás, amely nem minősül lakossági fogyasztásnak.

A szolgáltatás díja

3.§

(1) A közüzemi vízmű szolgáltatás rendeltetésre állásáért fogyasztási helyenként
alapdíjat kell fizetni, melynek mértéke:
a.) lakossági fogyasztó esetében: 200,-Ft/hó
b.) közületi fogyasztó esetében: 240,-Ft/hó

(2) Az ivóvíz fogyasztás díja:
a.) lakossági fogyasztók részére január 1-től március 31-ig, valamint október 1-től december 31-ig: 220,- Ft/m3
b.) lakossági fogyasztók részére április 1-től szeptember 30-ig: 209,-Ft/m3
b.) közületi fogyasztó részére: 275,-Ft/m3

A díjalkalmazás feltételei

4.§

(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiségét vízmérővel kell meghatározni. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.
(2) Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan működik, illetőleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 365 nap összes fogyasztásából 1 napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell megállapítani.

Záró rendelkezések

5.§

Ezen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló a 29/2008.(XII.19.) rendelet.


Maczkó József sk.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző