Polgámesteri Hivatal telefonszám : 06/77-454-201

HELYI ÉRTÉKTÁR

Trianoni emlékmű

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Trianoni emlékmű

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

Kelebia központjában 2015.június 7-e óta szoborcsoport emlékeztet a 95 évvel ezelőtti nemzetragédiára és az együvé tartozásra. Erdély Felvidék, Délvidék, a Kárpátok, az Őrvidék és Kelebia földjét is őrzi a trianoni emlékmű. A közadakozásból készült hármas szoborcsoport, amit egy székelykapu, egy kettős kereszt és egy turul madár alkot, Vámos János szívből jövő gondolata volt. Teremtő erő volt az elképzelésben, Ő találta az alkotót Gysergyóban. Kezdeményezője volt a gyűjtésnek, melynek irányítását átvette az önkormányzat és sokan támogatták. Az emlékmű elhelyezését is önzetlen segítők közös munkája szolgálta.

A székely kapuk, Erdély népi fafaragásának gyöngyszemei. Eredetileg a székely ház mértékadó dísze és koronája. Szinte élővé válik azáltal, hogy bekerül a hétköznapi, küzdelmes élet vérkeringésébe, az alkotó ember szinte lelkét leheli bele, amikor kifaragja és Isten nevét vési rá szelíd, áhítatos betűvel. A turul madár a magyarok ősi hitvilágának emléke, az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője, az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. Turulszobraink a magyarság megmaradását a történelmi Magyarország egész területén.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Krisztus Király Templommal szemben jelképesen elhelyezkedő emlékmű ékes példája a külhoni magyarság mellett érzett szolidaritásnak, és annak az összefogásnak, amely nemcsak a szoborcsoport létrehozásában közreműködők sajátja volt, hanem a trianoni határok meghúzását követően a Kelebiát felépítő embereket is jellemezte.

Nemcsak esztétikailag gazdagítja településünk életét, de emlékeztet bennünket történelmünkre, kötelességeinkre, felhívja figyelmünket hagyományaink megőrzésének fontosságára.

Mindezek figyelembe vételével kérem a helyi értéktár bizottságot a Trianoni emlékművet a kelebai helyi értéktárba felvenni szíveskedjenek.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Kelebiai Hírmondó, XII. évf. 3.sz.
  Kelebiai Hírmondó, XII. évf. 7. sz.
   

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

 trianon1 trianon2  trianon3

Krisztus Király Templom

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Krisztus Király Templom

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A kelebiai Krisztus Király Templom közadakozásból épült kalotaszegi stílusban. Az adománygyűjtést Koczkás József, Kelebia első plébánosa kezdte egy évvel a Település megalakulása után 1925-ben. A templom terveit Petrovácz Gyula pesti mérnök készítette.

Az építkezés az utókort is meglepő tempóban folyt, hála a kivitelező kiskőrösi Molczer Sándor és Molczer Henrik építőmesterenek. 1928 decemberére nagyjából befejeződtek az építkezési munkálatok.

Az építkezések befejezése messze nem jelentette, hogy a templom készen állt.

Az 1929-es évben készült el a belső berendezés. A padokat köz és községi adakozásból vásárolták, az oltár költségeire Vujkovics Czviin Martin szabadkai bunyevác gazda 3000 pengő árának megfelelő búzamennyiséget ajánlott fel, az örökmécses árát Csajkás Margit fizette, Kákonyi Kálmán erdőőr a szent sír oltárra adott pénzt. Hanák Imre megvette azt a harangot, amit 1929. április 21-én emeltek fel a toronyba és szólaltattak meg először.

A szentély mennyezetét különleges, egyedi kivitelezésű, vallási értelmezéssel bíró 80 M2-es freskó díszíti, melyet Éber Sándor bajai festőművész készített ugyancsak 1929-ben. A templom színes ablakait Zsellér Imre budapesti üvegfestő készítette. A bejárat fölött álló három méter magas kalázi kőből készült Krisztus Király szobor Rápolty művész úr alkotása.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Krisztus Király templom egyedi, impozáns küllemével a térség templomai közül kiemelkedik, hiszen nincs még egy hasonló stílusban épült templom a környező településeken. Megépülésének története pedig ékes bizonyíték arra, hogy a trianoni békediktátumban elszakított Szabadka Szabad Királyi Város magyarnak maradt ősi földjén mekkora közösségi erő létezett. Ebben rejlik igazi értéke, hogy ezek az emberek mennyire elköteleződtek egymás iránt, a közösség iránt, a határon túl rekedt magyarság iránt.

Ezt szimbolizálja az is, hogy a templom főbejárata Szabadka felé néz.

Mindezen indokok figyelembevételével, eme építmény megóvása, megbecsülése érdekében javasolják Kelebia Község polgárai a Krisztus Király Templomot a kelebiai helyi értéktárba történő felvételre

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Miskolczi Miklós: Trianon gyermeke Kelebia
  https://www.mme.hu/vegveszelyben-delvideki-foldikutya
   

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

 templom1 templom2  templom3

Tarka sáfrány

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Tarka sáfrány kelebiai populációja

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A nősziromfélék családjába tartozó „krókusz” növénynemzetség neve a görög "kroké", azaz fonal szóból származik, mely a virágok fonalszerű, 3 ágú bibéjére utal. Sárgát jelentő "sáfrány" szavunk pedig arab eredetű, s ez szintén a bibére, ill. ennek sárga (sokszor vöröses narancssárga) színére vonatkozik. A nemzetség zöme a Mediterráneumban él és hegyvidéki növény. Hazánkban vadon 5 faj fordul elő, s ezek mindegyike védett. A tarka sáfrány kis termetű, mindössze 5-10 cm-es, hagymagumós évelő növény. Virágai hosszúkás-harang alakúak, fehér v. halványibolya színűek, a külső lepelcimpáikon 3-3 hosszanti lefutású ibolyás csík található. A lepellevelek közül kiálló bibe vékony, bunkóalakú, narancssárga. Porzói sárgák. Termése háromrekeszű tok, hengeres vagy orsó alakú, csúcsán rövid csőrben végződik. Tőállású levelei csak néhány mm szélesek és-a nemzetségre jellemzően - fehéres középerűek. Laza, humuszos, homokos-löszös altalajú tölgyesekben, gyepekben, sztyeplejtőkön valamint az ide telepített akácosokban él. Hazánkban éri el elterjedésének ÉNy-i határát.

Előfordulása: Gödöllői-dombvidék, Bakonyalja, Külső-Somogy, Tolnai-hegyhát, Kis-Alföld, Mezőföld, Tengelici-hegyvidék, Pesti-sík, Turján-vidék, Duna-Tisza köze, Nyírség, Bereg-Szatmári-sík.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

  A tarka sáfrány az egyhajúvirághoz hasonlóan a magyar flóra veszélyeztetett faja, bár egyedei több helyütt megtalálhatók az országban, mégis védett növényeink közé tartozik. Páratlan szépsége és ritkasága mindenképp méltóvá teszi a települési értéktárba való felvételre.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia, N46.193008°E19.682081°

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Farkas Sándor, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei.
  https://www.bfnp.hu/hu/tarka-safrany-crocus-reticulatus
  https://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_269

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

  tarkasafrany  

Szent István szoborkompozíció

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Szent István szoborkompozíció

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

Kelebia központjában 2016. augusztus 20-án került felavatásra Kelebia központjában egy szoborkompozíció, mely a „Szent István felajánlja az országot Máriának” címet viseli. A szobor célja, hogy felidézze ezt a teljes eseményt, s egyben méltóan szolgálja az emlékezést. Ezen szobor témaválasztása a hagyományokat folytatva és azt tiszteletben tartva kívánja megjeleníteni a felajánlásnak azt a pillanatát, mikor Szent István Szűz Mária oltalmát kéri tudván, hogy közeleg az elmúlás s az ország sorsa Imre herceg halála miatt bizonytalanná vált.

A kompozíció részei

A megmutatni kívánt jelenetnek három fő eleme van. Szt. István, Mária és az oltalmára bízott ország, azaz szimbóluma, a Szent Korona. Ennek a jelenetnek az ábrázolása már sokféle formában megtörtént, úgy festményen, mint szoborban vagy egyéb módon. A kompozíció megálmodói azt szerették volna láttatni a szobrászat eszközeivel, hogy e három különböző, térben és időben össze nem rendelhető elemet miként lehet mégis egy ikonográfiai egységbe illeszteni.

Az anyagválasztás, az egymáshoz viszonyított arányok, a térbeli elhelyezés mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a végső mondanivaló egyértelművé váljon a néző szemében.

Az anyagválasztásnál elsődleges szempont volt, hogy időt álló, nemes anyagból, készüljön mely méltó arra, hogy a szobor mondanivalójának fontosságát hangsúlyozza, ugyanakkor lehetőséget biztosítson a jó anyagválasztás a különbségek finom érzékeltetésére.

Ennél a szobornál lényeges elem, hogy a szemlélő bizton el tudja különíteni a szereplőket s érezhető legyen, az egyes elemek hogyan kapnak hangsúlyt vagy lesznek visszafogottabbak a másikkal szemben, kerülve ezzel a „ zsánerkép „ jelleget.

Baloldalt oszlopköteg fejezetén áll Szűz Mária a kis Jézussal mintegy fogadva az érkezőt. Mária alakjának megformálása visszafogott, bár jobb kezével köpenyét kitárja, hogy oltalma alá vonja a felajánlott országot, de mégis zárt formát mutat mely alkalmas a kőbe faragásra. További fontos eleme a kompozíciónak a gótikus ablakkeretre emlékeztető, ólomüveg ablakot idéző s egyben a szent koronát magában rejtő

kovácsoltvas „ jellegű tartó szerkezet. Fontos a tartó szerkezet mivel a harmadik elem a Korona itt helyezkedik el, kissé rejtve, átírva, mintegy díszítménnyé nemesítve azt. Csak a körvonalai. illetve sematikus képe jelenik meg úgy, mint az ólomüveg ablakok bordái, anyagában illeszkedve a vastartó szerkezethez, ugyanakkor mégis kiemelésre kerülne bizonyos részeinek aranyozásával.

Az anyagok helyes megválasztásán túl a formai megoldások azok melyek leginkább hatnak az érzékeinkre.

A bronz Szent István figura mintázottsága, drapériának, kezeknek, fejnek a formai részlet gazdagsága élővé varázsolja számunkra a fő alakot, miközben Mária kőbe faragott kissé statikus, zárt formájával azt közvetíti számunkra, hogy Ő egy fenséges jelkép, akihez mintegy imádsággal és alázattal fordul a halandó. A vasszerkezet még egy ennél is finomabban árnyalt szimbólumot rejt, ami annyira magasztos és Szent (Korona), hogy azt csak sejtetni, megidézni lehet.

A szoborkompozíció Kovács Jenő szobrászművész keze munkáját dícséri.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Szent István szoborkompozíció, mely államalapító királyunk legbelső lelki indíttatását ábrázolja a Krisztus Király Templommal és a Trianoni emlékművel közösen egyfajta szakrális háromszöget hoz létre a település központjában. Már rég óta igény volt a településen egy hasonló volumenű köztéri szobor felállítására, mely impozáns megjelenésével a település központjának egyik ékkövévé vált.

  1. Mindezen indokok figyelembe vételével javaslom Szent István szoborkompozíció felvételét a helyi értéktárba.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Kelebiai Hírmondó, XIII. évf. 4. sz.

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

szobor

Kelebiai spárgatermesztés

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Kelebiai spárgatermesztés

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A spárga régóta különleges ételnek számít, a ZÖLDSÉGEK KIRÁLYA, A KIRÁLYOK ZÖLDSÉGE! Eredete máig vita tárgyát képezi. Írásos emlékek azt bizonyítják, hogy már az egyiptomiak és a rómaiak is ismerték, termesztették és hasznosították. Hamar közkedvelt növénnyé vált, ám a XX. századig csak a fehér változatát fogyasztották. Később fokozatosan ismertté vált a zöld spárga is, mely kecses formája és különleges ízvilága miatt hamarosan a vegetáriánusok, a fogyni vágyók és az ínyencek kedvencévé vált. A spárga szezonja - április közepétől június közepéig tart. Íze egyedülálló, termesztése munkaigényes, viszonylag rövid ideig lehet csak szedni.

Kelebián már a múlt század közepén is tettek kísérletet a termesztésére.

A palántákat 140-150 centis sortávolságra és 40-50 centis tőtávolságra ültetjük. A halványított spárga esetében a harmadik év tavaszán, közvetlenül a fagyok felengedése után 30-35 centi magas és 40 cm széles bakhátat húzunk a sor fölé. A spárga a harmadik évtől ad megfelelő mennyiségű termést. Akkor szedjük, ha a sípok elérték a 15-20 centis méretet. A hajtásokat a talajfelszín alatt kézzel törve, vagy késsel vágva lehet betakarítani. Az értékesítésre szánt termét osztályozni kell. A legjobb minőségű spárgasíp egészséges, egyenes, nem üreges, zárt fejű (nem állnak el a levelek), 15-20 centi hosszúságú, és darabonként nem kisebb, mint 33 gramm, és halványított spárga esetében hófehér. A szedést júliusig naponta végezzük, majd takarjuk ki a növényeket, és hagyjuk őket kihajtani.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A spárga egyike a legígéretesebb zöldségféléknek. A talaj- és éghajlati viszonyok kedvezőek, az európai piacok közel vannak és korlátlanok, tehát ez a növény is azoknak a terményeknek a sorába állítható, amelyeket a legjobb minőségben és a leggazdaságosabb tudunk előállítani.  A Csengele–Kelebia–Kiskőrös háromszög adja a hazai spárgatermés 80 százalékát. Az egyik legfőbb mezőgazdasági termék a spárga, amelynek termesztése egy ideje komoly szerepet játszik az itt élő családok megélhetésében, reméljük a jövőben is. Az évenkénti Spárga-gasztronap megrendezésével, ahol a szakmai megbeszélések mellett a bemutatjuk a spárga elkészítési módjait, lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ki-ki megkóstolhassa az elkészült ételkülönlegességeket.

Fentieket figyelembe véve kérjük, a kelebiai spárgatermesztést a kelebiai helyi értéktárba felvenni szíveskedjen.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  https://library.hungaricana.hu/hu/view/BacsKiskunMegyeiNepujsag_1964_04/?query=SZO%3D(kissz%C3%A1ll%C3%A1s)&pg=27&layout=s
  https://sokszinuvidek.hu/mozaik/spargalakoma-kacsahussal
  https://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura-bacs-kiskun/a-sparga-verte-a-kacsat-612202/
  https://magyarmezogazdasag.hu/2013/10/01/tanacsok-spargatelepitoknek
  https://pannonrtv.com/rovatok/szines/kacsa-es-spargaetelek-fesztivalja-video

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

spargaterm1 spargaterm2

Spárga

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Spárga

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A spárga - latin nevén Asparagus Officinalis – egyike a legértékesebb zöldségféléinknek. Étkezésre a földalatti, megvastagodott csíraszerű hajtásait használjuk, innen eredhet kevésbé ismert magyar neve a csirág is. Első magyar nyelvű előfordulása spárgafű néven az 1525 körüli időből származik. Jelentése „a liliomfélék családjába tartozó, konyhakertben is termesztett növény”. Az olasz eredetű szó forrása latin, illetve görög. Magyarországra a mediterrán kertkultúra révén a salátával, az articsókával, és az egressel együtt került. Az egyiptomiak is ismerték, majd a rómaiak és a görögök is termesztették. Egyszikű évelő növény, zsenge hajtásait fogyasztjuk. Tartalmaz kálciumot, foszfort, vasat, nátriumot, káliumot, béta karotint, niacint, folsavat, és C, B1, B2, B6 vitamint. Nyomelemekben is gazdag. A szakirodalmak többféle gyógyhatásával is foglalkoznak. Elsősorban vízhajtó és vesekő eltávolító hatása miatt ismert.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

  Kelebia talaja rendkívül alkalmas a spárga termesztésére, ezért sok kelebiai család egészíti ki ezzel jövedelmét. Termesztésének több évtizedes hagyománya van. A spárgások szakmai tudásukat családonként adják tovább a fiataloknak. A homoki spárga szerepel Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteményében. A növény tiszteletére minden év májusában gasztronómiai fesztivált rendez Kelebia Község Önkormányzata.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

 

Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye – Agrármarketing Centrum – Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.


Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

Miskolczi Miklós író, újságíró munkássága

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Miskolczi Miklós író, újságíró munkássága

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

Miskolczi Miklós író, újságíró 1938. július 2 – án született Szabadkán. Gyermekkorának egy részét Kelebián töltötte, majd 16 évesen került Dunaújvárosba, ahol 1961 – tól a Dunaújvárosi Hírlap újságírójaként tevékenykedett. 14 év után egy székesfehérvári majd budapesti kitérőt követően került vissza 1981 – ben Dunaújvárosba főszerkesztőként. A dunaújvárosi élete során érett mondhatni újságíróból szociográfussá. Több kötete jelent meg a dunaújvárosi emberek életéről, gondjairól. Ilyen pl.: A húszéves Dunai vasmű, vagy Az első évtized. Mégis talán a legátfogóbb szociográfiai kötete a Város lesz, csakazértis, amely 1980 – ban jelent meg. 2006 – ban „Dunaújváros Díszpolgára” elismerésben részesült. 1992 – ben a lett a Kiskegyed című hetilap alapító főszerkesztője. Forgatókönyvírója volt például a Szomszédok című népszerű televíziós sorozatnak.

Miskolczi Miklós folyamatosan visszatér Kelebiára, baráti kapcsolatot ápol az itt élőkkel, rendezvényeinkre szívesen ellátogat. 1996 – ban szervezte meg a Kelebiáról elszármazottak találkozóját. 2009 – ben megírta a nyugdíjas egyesület színjátszóinak az Unió macskája című komédiát, továbbá a falu születésének 90. évfordulójára a Születés a homokon című dokumentumjátékot.

Trianon gyermeke Kelebia helytörténeti monográsiája 2004 – ben jelent meg, majd 2016-ban a második átdolgozott kiadása. 2004-ben Kelebiai Községért Díjban részesült, majd 2015 – ben a Falualapítási ünnep keretében a képviselő – testület Kelebiai Község Díszpolgára címet adományozott Miskolczi Miklósnak.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

  Miskolczi Miklós úr gyűjtéseivel munkásságával megőrizte, továbbörökítette Kelebia történetének kezdeti időszakát, ezzel felbecsülhetetlen mértékben gyarapította a település kulturális örökségét. Meggyőződésünk, hogy életútja, munkássága és eredményei alapján méltán válik érdemessé a települési értéktárba való felvételhez, mely valamennyi kelebiai polgár számára például szolgálhat.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Miskolczi Miklós: Trianon gyermeke Kelebia, Egri Nyomda, 2004
  https://www.miskolczimiklos.blogspot.com
  https://www.jakd.hu/miskolczi_miklos_ujsagiro_iro
  Kelebiai Hírmondó XIII. évfolyam 1. szám

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

miskolczi1 miskolczi2

Kőrös-éri Tájvédelmi Körzet kelebiai területei

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Kőrös-éri Tájvédelmi Körzet kelebiai területei

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

Az ország déli szöglete, Kelebia, Öttömös, Ásotthalom, és Mórahalom környékének homok- és löszvidékét valamikor üde rétek szikesedésre hajlamos buckaközök, tagolták. A táj egykori arculatát ma már csak maradványfoltok őrzik. Ezek egy része helyi-, vagy országos védelmet élvez. A hatásosabb oltalom érdekében ezek a területfoltok, - szám szerint tizenhárom -, 2013. januárja óta egy tájvédelmi körzetet alkotnak, ez a Körös-éri Tájvédelmi Körzet.

A 2223 hektár kiterjedésű tájvédelmi körzet egy hajdani természetes vízfolyás, a Kőrös-ér nevét viseli. A ma Körös-éri főcsatorna a környék felszíni vizeinek elvezetését szolgálja.

A szigetszerű természetes és természetközeli élőhelyfoltokat vagy a mély fekvés, vagy a rendkívül csekély termőerő miatt, nem volt érdemes művelésbe vonni, de még ezek ősi növénytakarója is változott a tágabb környezet átalakítása és a hosszú évek óta megfigyelhető szárazodás nyomán.

A Körös-éri Tájvédelmi Körzet déli területfoltjai többnyire az évtizedeken át szigorú elzártság alatt álló határsávban húzódnak. Közös jellemzőjük a buckaközök egykori vízgazdagsága. Ez annak az üledékföldtani sajátosságnak köszönhető, hogy a futóhomok borítás itt már csak felszíni és egyre szakadozottabb, az alatta települt pleisztocén-végi lösz pedig viszonylag jobb vízzárást biztosít. Néhány km-rel délebbre – már a Vajdaság területén, a Palicsi- és Ludasi-tó vonalában – véget is ér a Duna-Tisza közi homokvidék és ott simul bele Felső-Bácska lösz-síkságába.

Az itt kialakítandó területegységek: A tájvédelmi körzet legnyugatibb és legnagyobb része a Kelebiai halastavak és erdők. A természetes terepmélyedésekben kialakított halastavak vízellátása ma már nem rendszeresen biztosítható a Körös-érből. Így a nyílt vízfelületek megjelenése véletlenszerű, a tómedrek olykor begyepesednek. Csapadékosabb időszakokban a tavak vize táplálékforrást biztosít a gém- és kócsagfélék részére. A telepített és természetes erdők ragadozó- és énekesmadár- állománya igen változatos. A környező természetközeli erdőfoltokkal is tarkított területet kaszálóként és legelőként hasznosítják. Itt találhatók az egyhajú virág és a tarka sáfrány jelentős hazai állományai. Ezeken a még fennmaradt száraz gyepeken és parlagokon él Európa legritkább emlősállata a délvidéki földikutya.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

  A különleges növényvilág mellett (egyhajú virág, tartós szegfű, homoki kikerics, tarka sáfrány, pókbangó) a Kőrös-éri Tájvédelmi Körzet hazánk és Európa egyik legritkább és

egyben legveszélyeztetettebb emlősfaja, a fokozottan védett délvidéki földikutya élőhelyei is. Ezen védett fajok egy része Kelebia területén található.

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, ezen belül is a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik. Védelmük, fenntartásuk és megóvásuk az állam és mindenki kötelessége. Ezen indokok figyelembe vételével kérem a Kőrös-éri Tájvédelmi Körzet kelebiai területeit a helyi értéktárba felvenni szíveskedjenek. 

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  https://knp.nemzetipark.gov.hu/koros-eri-tajvedelmi-korzet
  https://www.mme.hu/vegveszelyben-delvideki-foldikutya

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

  tajvedelem  

kelebiai korai cseresznye

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

kelebiai korai cseresznye

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

Nagyon korai, május végén érik, igen tetszetős gyümölcs. Valószínűleg olasz eredetű, talán Garibaldi katonái közül hozhatta valaki Kelebiára, ugyanis Türr Lajos parancsnoksága alatt sok Baja környéki katona szolgált. Gyümölcse közepes vagy nagy méretű, alakja gömbölyű. Héja értével sötétpiros színű, feltűnően fénylő, tükröző, húsa elég kemény, sötét kárminpiros, bő levű. Egykor csomózva vitték a piacra.

Származása: 1947-ben találta Korponai Gyula és Maliga Pál Kelebia község határában, Vasút Mátyás gyümölcsösében. 1947-ben Kelebián az első szedésből május 17-én nagyobb mennyiség került eladásra.

Kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű veszélyeztetett ritka szőlő –és gyümölcsfajták jegyzékén szerepel (150/2004.(X.12.)FVM rendelet 5.sz. melléklet).

Petőfi Népe 1960 május 19. csütörtöki számában az alábbiakat olvashatjuk: „Megkezdték a kelebiai cseresznye szállítását. Beérett Kelebián, megyénk déli községében, a rövidszárú, úgynevezett olasz korai cseresznye. Az idén a szokottnál 8-10 nappal később került piacra hazánk legkoraibb cseresznyéje, mert a május elejei hűvös idő akadályozta az érést. Az első szállítmányt -három kg-ot- vasárnap adták el a földművesszövetkezetnek.
Hétfőn már 40 kilogrammot szállítottak be, kedden pedig 200 kiló cseresznyét küldött a földművesszövetkezet Budapestre. A hirtelen meleg következtében szerdán már 20-25 mázsa cseresznyét adtak át a kelebiai gazdák és a termelőszövetkezetek a helyi földművesszövetkezetnek. Ebben az évben is jó termés ígérkezik cseresznyéből, hiszen csak a koraiból 9-10 vagonra számítanak Kelebián. A kelebiai korai cseresznye belföldön, főleg Budapesten kerül a piacra.”

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

  Sok kelebiai család számára jelentett megélhetési forrást. Hozzájárult Kelebia jó hírének öregbítéséhez. Kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű veszélyeztetett ritka szőlő –és gyümölcsfajták jegyzékén szerepel (150/2004.(X.12.)FVM rendelet 5.sz. melléklet). Ősi magyar gyümölcs, része a kelebiai történelemnek. Ma már csak néhány darab koros fa található a községben. Annak érdekében, hogy megőrizzük a következő nemzedéknek, az önkormányzat fél ha terület telepítésére kért engedélyt, amelyet meg is valósított 2016. évben.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

 

Surányi Dezső – Biokultúra 2013/1
Mohácsy-Maliga: Cseresznye –és meggytermesztés Mezőgazdasági kiadó 1956.
Petőfi Népe 1960. május 19. csütörtök
Petőfi Népe 1966. november 4. péntek


Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

Kelebiai Galéria

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Kelebiai Galéria

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

2012 márciusa óta egy állandó festménykiállítást látogathatnak a festészet szerelmesei az egykori Teleház épületében. A Kelebiai Galériában kiállított képeket Császár László úr ajánlotta fel 2011-ben szülőfalujának. A képek elhelyezésének lehetőségei közül a már korábban említett épület bizonyult a legmegfelelőbbnek, és a szakértői vizsgálatot követően kiállításra került 64 darabból álló festménygyűjtemény melyek adományozó levelét 2012. március 15-én ünnepélyes keretek között írta alá Maczkó József polgármester úr és Császár László úr.

Az egyedülálló gyűjtemény képei több festőművésztől származnak. Megtekinthetők többek között Csikós András, Lipovniczky László, Monos József, Orvos András, Cs. Nagy András, Nagy B. István, Szász Endre, Szabó János, Fejér Csaba, Uhrig Zsigmond, Markó Erzsébet munkái.

Az alkotók és a galériában kiállított festmények témáiról…

Markó Erzsébet: Korai munkáin erősen érezhető a mester, Kokas Ignác hatása, ami elsősorban a színhasználatban, a tájértelmezésben mutatkozik meg. Később is alkalmazza a széttördelt tájelemeket, megjelenik azonban képein a reneszánsz madonnákra emlékeztető női figura. Valamennyi alkotói korszakát az igényesség, a gazdag, márványos faktúrák színes használata jellemzi.

Uhrig Zsigmond: Tájképeit két elemre építi: az oldott, festői pasztózus háttérre és a háttér előtt grafikai jelként villódzó növényi formák stilizált struktúrájára. Szokványosnak tekinthető tájai ettől a kettősségtől, a festői megoldás és a grafikai struktúrák együttes jelenlététől mégis jellegzetessé váltak.

Fejér Csaba: Az alföldi realisták örökségét felújító vásárhelyi iskola második nemzedékének prominens képviselőjeként a sorsfordulójához érkezett paraszti világ azon pillanatáról ad sajátos röntgenfelvételt, amikor a régi és az új küzdelme már eldőlt, s az egykori rideg életforma már csak töredékeiben, a külsőségek, ill. az emlékek szintjén él tovább. Egyszerre tükröz megértést és kritikát a híven tolmácsoló dokumentarista stílusa , az értékek relatív voltából adódó kétkedést és türelmes, szívós bizonyosságkeresést. Mindezt két szín, a szürke és a barna sokhangú regiszterén, lebilincselő mívességgel, a gesztusfestészet eszközbeli eredményeinek egyéni asszimilálásával adja elő.

Szabó János: Főiskolai mesterei: Kádár György, Konecsni György és Barcsay Jenő. Figurális, a színek kifejezőerejére épített festészete napjaink emberi tartalmait igyekszik képpé formálni. Képei mondanivalója nem egyszerre villan fel, hanem a folyamatos látvánnyal összegződnek azok az emocionális élmények, melyek kifejezésére törekszik.

A képi élményt sommásan, olykor elvonatkoztatva rögzíti, és az így született látványból a kiemelendőket színekkel vagy technikákkal fokozza.

Szász Endre: A klasszikus mesterek technikájából merítő, s azt szürrealisztikus elemekkel ötvöző festői stílusával széles körben ünnepelt festővé vált. Magyarországon egy újabb műfajban kamatoztatta tehetségét, a porcelán – mint számára eddig kiaknázatlan terület- némi felfogásbeli változást is hozott a festő számára. A hollóházi porcelán manufaktúrában több jelentős porcelánmotívumot jegyez.

Opálos szürkében játszó képzeletbeli, szürrealisztikus alakjait egyesítette a keleti ornamentika vonaljátékának stílusával.

Művészete egyedi és festészetben meghatározó, iskolateremtő. , a XX. századi hazai grafikában

Nagy B. István: "Ha a magyar festészetben van igazi kolorista, akkor Nagy B. István korszakos jelentőségű képviselője ennek. Színkultúráját nem sokan tudják utolérni vagy meghaladni.

A színek hangulati arányrendjével úgy tudja megszólítani a kép nézőjét, úgy tud megjeleníteni egy karaktert, hogy az az érzésünk támad, mintha találkoztunk volna már az illetővel, mintha már ismernénk őt." – mondta róla Földi Péter festőművész

Cs. Nagy András: Művei az ész és az érzelem harmonikus együttműködéséről tanúskodik. A nyírségi paraszti világig visszavezethető festészete nemcsak az európai kubizmusban és a geometrikus absztrakcióban, de a futurizmusban és az expresszionizmusban, valamint a nyers művészetben (art brut) és a jelképiségben ugyanúgy gyökerezik.

Orvos András: Festményei geometrikus szerkezetbe foglalt növénymotívumokra épülnek. Egy-egy részletet kinagyít, színben és plasztikában felfokozva jeleníti meg. 1986 óta tájképeit a Dunakanyar ihleti. A Galériában Vác környékét ábrázoló sorozata található.

Monos József: Megigézi a tájban lakozó általa ősi erőnek hívott dinamizmus. A tájban és az emberben lakozó erőt kutatja, erről az ősi erőről szólnak a képei, amelyek tükörképei a tájban rejlő harmóniának. Kolorista festőiségét büszkén vállalja. A természet soha sem ugyanolyan, folyton változik - vallja, ez a szín-szimfónia, ez a tobzódás tiszteletet parancsol, gyönyörködtet, elbűvöl.

Lipovniczky László: Festeni először Szőnyi Istvánnál tanult, majd a Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. Mestere: Benkhard Ágost

Csikós András: Leggyakrabban az alföldi tájat, a várost és a város környéki tanyákat, a kisvárosi vedutákat, a Tisza holtágait és ártereit ábrázolta, először visszafogott színvilággal, majd egyre több színt használva. Legnagyobb erényének tartotta, hogy megmaradt vásárhelyinek, s mindig azt rajzolta, festette, amit környezetében látott. Képei fő értéke a részlet szépségeinek megragadása, s az egyedi tájkarakter bemutatása.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Kelebiai Galéria festményeihez fogható gyűjtemény csak igen kevés településnek adatik meg.

A fenti indok figyelembe vételével kérem a Kelebiai Galériát a helyi értéktárba felvenni szíveskedjenek.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Kelebiai Hírmondó, IX. évf. 4-5.sz.

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

galeria1 galeria2 karpat3

Kelebiai Kárpát Fesztivál

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Kelebiai Kárpát Fesztivál

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A Kelebiai Kárpát Fesztivál a település legnagyobb nyári rendezvénye. A 2004 – ben induló, több mint 10 éves múltra visszatekintő rendezvény célja, hogy kapcsolatot teremtsen Kelebia és más határon túli települések között (Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja). Általában július közepén kerül megrendezésre.
Az eleinte 10 napos rendezvény a magyar művészeti és kulturális értékek lehető legszélesebb spektrumát kínálta az érdeklődőknek. A rendezvény tehát széleskörű – nemzetközi és regionális – együttműködés, összefogás a kultúra, a hagyományok és a művészet területén.
A Fesztiválon minden korosztály képviselteti magát. A sport, a képzőművészet, a koncertek és a hagyományőrző rendezvények sem hiányoznak a palettáról. Célközönség elsősorban a kelebiai lakosság, ezen túl pedig a dél – alföldi régió, valamint a határon túli települések lakosai. A rendezvény célja továbbá, hogy a települések között egyfajta multikulturális csere jöjjön létre, amely főként a nyári fesztiválra koncentrálódik, de az év további részében sem szünetel.

A rendezvény népszerűsítése a környező médiák (újság, televízió stb.) bevonásával történik. Idén immár 13. alkalommal kerül megrendezésre, de a régi 10 napos rendezvény ma már 3 – 4 napra korlátozódott, mégis tartalmát tekintve nem kevesebb elődeinél. Megmaradtak a vázat adó programok (pl. népzenei találkozó, borverseny, sport foglalkozás stb.). A rendezvény fő napja szombat, ahol sztárvendégek – énekesek, ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, képzőművészeti kiállítások, változatos és ötletes programok szórakoztatják a közönséget.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Kelebiai Kárpát Fesztivál a település falunapjából nőtte ki magát, több mint 10 évvel ezelőtt. A rendezvény programjai határon átívelő kapcsolatot teremtettek a környező települések lakosságával. Évek óta nem csak e nyári rendezvényünk állandó vendégei a határon túli települések (Bajsa, Kishegyes, Kelebija stb.) csoportjai.

A fesztivál programjai széles választékot nyújtanak, a művelődni, szórakozni, kikapcsolódni vágyó látogatók számára. Mindezen indokok figyelembe vételével, kérem a Kelebiai Kárpát Fesztivált a kelebiai helyi értékek közé felvenni szíveskedjenek.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

  Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  https://www.kelebia.hu
  Kelebiai Hírmondó
  Petőfi Népe
  https://www.baon.hu

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

karpat1 karpat2 karpat3

Földikutya

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Délvidéki földikutya kelebiai populációja

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A földikutyák az az alföldi füves puszták jellegzetes lakói. Magyarország területén napjainkban három faj fordul elő, melyek mindegyike csak a Kárpát- medencében fordul elő. Közülük a délvidéki földikutya a legveszélyeztetettebb faj, melynek teljes világállománya nem haladja meg a 500 (egyes becslések szerint az 1000) példányt, ebből mintegy 200 Kelebia, 200-250 Baja térségében él.

A délvidéki földikutya 15-25 cm hosszú hengeres testét barnásszürke, finom tapintású, testhez símuló szőr borítja. Feje felülről lapított, melynek mindkét oldalán sörteszőröket találunk. Teljesen vak, fülkagylója és farka nincs. Egész életét a föld alatt tölti, csak nagyon ritkán jön a felszínre.
A vakondokéhoz hasonló túrásaik nagyobbak és ritkábban helyezkednek el. 100 métert is elérő labirintusaik több méter méter mélyre is elérhetnek. Jelenlétére utalhat a túrásban gyakran megtalálható 5-8 cm-es 45 fokos szögben elharapott gyökérdarabok, melyek (a vakondoktól eltérően) a járatok tisztán tartása végett keletkeznek.
Füves területekhez kötődő életmódja miatt erdős, vizes területeken, illetve időszakosan magas vízállású területeken nem fordul elő. Elsősorban legelőkön, parlagterületeken figyelték meg jelenlétét.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A földikutya fokozottan védett faj, még a fehér pandánál is kevesebb egyed él belőle a Földön. Fennmaradása a füves élőhelyek megmaradása, illetve széttagolásának megakadályozása a feltétele. A veszély abban áll, hogy az egymástól távol eső területeken élő példányok nem találják meg egymást. Az erdőtelepítések, mélyszántások, illetve a füves területek feltörése az ott élő állatok pusztulásához vezetnek.

A veszélyeztetett állatfajok élőhelyének, így a földikutya élőhelyének megőrzése kötelességünk. Mivel a mai Magyarország területén Kelebia térségében él eme faj egyik legnagyobb populációja, kérjük a helyi értéktár bizottságot, a délvidéki földikutyát a kelebiai helyi értéktárba felvenni szíveskedjen

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia, Baja

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

 

https://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/FajmegorzesiTervek/foldikutya_fmt_2013.pdf

 

https://www.mme.hu/vegveszelyben-delvideki-foldikutya            

  https://www.ng.hu/Termeszet/2008/09/Uj_foldikutyafajt_fedeztek_fel_hazankban
  https://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_35₉67
  https://www.bacskiskunmegyenemzetiertekei.hu/megyei_ertekek/1125-d-lvideki-f-ldikutya

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

foldikutya1 foldikutya2

Egyhajú virág

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Egyhajú virág kelebiai populációja

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

5–20 cm magas faj. Levelei 13–19 (–27) cm hosszúak, 1,2–3 cm szélesek, szálas-lándzsásak, a főér mentén enyhén csatornásak, tompa-sajka vagy csuklyás csúcsúak; a virággal egy időben jelennek meg, s ekkor vöröses sötétzöldek. Egy (ritkán 2–5), tőálló virág fejlődik, mely(ek)nek színe sötétlilástól a rózsaszínen át a fehérig változhat. A 6 lepelcimpa szálas-lándzsás, tompa vagy kihegyezett, 4–8 (–15) mm széles, 25–37 (–50) mm hosszú. A lepelcimpák tövénél körömszerű, tompa, apró nyúlvány van. A porzószálak száma 6. Összenőtt bibeszála 3 ágra szakad. Termése háromrekeszű, éretten sárgásbarna tok.

Élőhelye:

Inkább mészkedvelő; nálunk valószínűleg késő glaciális reliktum faj, amely nyílt és zárt homoki tölgyesekben, fehérnyáras- tölgyesekben, azok tisztásain, homok pusztagyepekben valamint az ezek helyére telepített akácosokban él.

Fokozottan védett növényfaj, természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Előfordulási helyeinek egy része védett természeti terület. Populációinak egyedszáma két terület kivétellel igen alacsony, lelőhelyei kis kiterjedésűek. Valószínűleg nem ismerjük a faj minden állományát. Az egyhajúvirág országosan mintegy 36 jelenleg ismert lelőhelye közül 27 nem természetes vegetációjú területen, főképp telepített erdőkben található. A többi terület, főleg gyepek, a növény fennmaradása érdekében kezelést igényel, rendszeres kaszálást, körültekintő legeltetést.

Magyarországon elsősorban a változatos domborzatú homokterületekhez kötődik, a Nyírségben, a Gödöllői-dombságban és a Duna-Tisza-köze déli részén élnek állományai

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

  Az egyhajúvirág (Bulbocodium vernum L.) a magyar flóra veszélyeztetett faja, főként populációinak igen kis mérete miatt. Egyedszáma kritikus szintre csökkent részben korábbi gyűjtése, legfőképpen azonban élőhelyeinek megszüntetése, legtöbbször felszántása miatt. Az 1700-as évek második felében jelezték először a fajt az országból. 1941-ben javasolták a faj védetté nyilvánítását (MÁTHÉ & TAMÁSSY 1941), mert a megfigyelések szerint már akkor erősen megfogyatkozott.
A faj reliktum jellege és ritkasága miatt 1993-ban fokozott védelmet kapott (12/1993. KTM miniszteri rendelet). Ez az intézkedés azonban nem hozta meg a várt eredményt. Napjainkra egyedszáma jelentősen lecsökkent, bizonyos, hogy hathatós védelmi intézkedések nélkül magyarországi állományainak nagy része ki fog pusztulni.
Célzott fajmegőrzési programra azért van szükség, mert Magyarországon a 36 lelőhely közül 30 fennmaradása bizonytalan. A faj kelebiai populációjának további védelmének érdekében javaslom az egyhajúvirág felvételét a kelebiai helyi értéktárba.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia, N46.193008°E19.682081°

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

 

https://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_690

 

https://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/FajmegorzesiTervek/Bulbocodiumhonlapra_kesz_2012_szerz_tart_melleklet.pdf               


Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

egyhaju1 egyhaju2

Éber freskó

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A Krisztus Király Templom szentélyének mennyezetét díszítő freskó

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A kelebiai Krisztus Király Templom közadakozásból épült kalotaszegi stílusban. Az adománygyűjtést Koczkás József, Kelebia első plébánosa kezdte egy évvel a Település megalakulása után 1925-ben. A templom terveit Petrovácz Gyula pesti mérnök készítette, ő javasolta először, hogy a szentély mennyezetét freskóval díszítsék. Ekkor bízták meg Éber Sándor bajai festőművész, aki elkészítette a 80 m2-es művet. A freskó 1929. szeptember 9-én készült el.

Koczkás József a következőképp jellemezte az alkotást: „Krisztis békéjét Krisztus országában kell keresni. Kifejezésre jut ezen gondolat már Krisztus abszolút nyugodt arcában és testtartásában. Jobbja keresztből stilizált jogart tart, balján hívogatólag terjeszti ki a világ felett. Krisztusból mint napból nyugodt, derűs sugárkéve árad ki.
Ugyanaz aureola veszi körül egész alakját. Palástja, mely az eredeti tervektől eltérve kisebbre méreteztetett, így is kifejezésre juttatja, hogy elég nagy minden hozzá fordulót maga alá fogadni. Krisztus alakja és ruhája finoman, arannyal díszítve királyi méltóságot árul el. Övén, szalagon függve REX PACIFICUS felírás.
Palástjának a két előrehajló sarkán alfa és ómega jelzi, hogy országának nem lesz vége. Az emberektől csak töviskoronát és nádszálat nyert királyi ékességül. Az égből azonban két angyal hozza a hatalmas hármas királyi aranykoronát. Örökségül kapta a föld határait, tengertől tengerig. Lábai alatt a föld csupa virágot terem.
A tenger hullámai szelíden nyaldossák a földet. Kettétört kardon áll: uralmához nem kell vérontás. A föld királyainak fejedelme. Előtte XI. Pius pápa fehér reverendában, palástban, stólája két végére helyezett kettős kulcsot ajánl fel.
Az agg Szent István az uralkodásban kifáradva készségesen nyújtja felé a koronáját. XI. Pius pápa jobb oldali profilja legújabb fényképfelvétel után készült. Szent István alakja szándékosan van öregítve, azon gondolat kifejezésére, hogy a jó uralkodás nagy súllyal nehezedik az uralkodóra. Az amorettek bájossá és közvetlenné teszik a képet.”

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

Id. Éber Sándor 1878-ban Ráckeresztúron született. A budapesti Mintarajziskolában Székely Bertalan növendéke volt 1896 és 1900 között. A monumentális feladatok, a freskófestés vonzotta elsősorban. A Tanítóképző Intézet tanáraként érkezett Bajára 1902-ben, ahol két évtizeden keresztül tanított.

Az 1910-es évektől számos dekoratív, kissé szecessziós, néhol magyaros elemekkel díszített monumentális faliképet, freskót, illetve seccót készített többnyire egyházi megrendelésekre. Élete során 22 templom, illetve iskola falát díszítette faliképeivel.

A monumentális alkotások és az azokat megelőző rajztanulmányok, színvázlatok készítése mellett természetesen számtalan kisebb méretű táblaképet, tájképet, portrét, figurális kompozíciót is készített. Az alföldi táj és a Duna-mellék világát örökítette meg - néha a plein air formákat feloldó, máskor a vonal szerepét kidomborító ábrázolással.

Kiváló munkáságának egyik ékes bizonyítéka a kelebiai Krisztus Király Templom szentélyének mennyezetét díszítő 80 m2 -es freskó, mely egyedülálló szimbolikájával, és monumentális méretével Kelebia legjelentősebb, (és talán legrégebbi) festménye. Mindezen indokok figyelembe vételével javaslom a fent említett műalkotást a helyi értéktárba felvenni szíveskedjenek.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

 

Miskolczi Miklós: Trianon gyermeke Kelebia

 

Magyar Néprajzi Lexikon, I. kötet, Akadémis Kiadó, Budapest, 1967

 

https://www.museum.hu/kiallitas/11519/Id_eber_Sandor_ifj_eber_Sandor_es_eber_Anna_munkassaga


Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

eber1 eber2

Kacsa-spárga gasztronap

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Kacsa-spárga gasztronap

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A település gasztronapja 2010 óta kerül megrendezésre. Az első két évben spárganapként kezdődött, hiszen a településen többen termelnek zöld illetve fehér spárgát egyaránt. A rendezvényre meghívást kapnak minden évben a vajdasági testvértelepülések - Kishegyes, Bajsa, Bácska-Topolya, Kelebija, Bácsfeketehegy - is, ahol lehetőség nyílik a bemutatkozásra.
A nevező amatőr szakácsok (köztük a helyi civil szervezetek, magánszemélyek stb.), elkészítik otthon a különböző spárgaétel - specialitásaikat, amit egy neves zsűri bírál. A harmadik évtől az egyik helyi vállalkozás, amely kacsatenyésztéssel foglalkozik, felajánlotta, hogy egészüljön ki a program helyben készített kacsaételek megmérettetésével.
A versenyre évről évre többen jelentkeznek, köztük baráti társaságok, intézmények dolgozói köre, térségi falugondnokok, és nem utolsó sorban a testvértelepülések csapatai. A belépés és az ételek kóstolása mindenkinek ingyenes, a kacsa főző és sütő csapatok is ingyen kapják a kacsákat.

Úgy gondoljuk, hogy ez a gasztronap ennek a térségnek érdekes színfoltja, valóban gasztronómiai specialitások kerülnek az nézőközönség elé.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

  A rendezvény kiváló alkalmat teremt a helyi lakosság, a környező települések - határainkon túl is - lakosai számára, hogy az együtt megélt programok keretében ápoljuk értékeinket és megismerjük egymás kulturális hagyományait, ezzel tovább erősítjük kapcsolatainkat, új együttműködéseket kötünk.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  https://www.kelebia.hu
  Kelebiai Hírmondó
  Petőfi Népe
  http://www.baon.hu

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

sparga1 sparga2 sparga3 sparga4

Kelebiai Kelebiai Daloskör

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A Kelebiai Daloskör értékteremtő, értékőrző tevékenysége

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

Még a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület megalakulása előtt a nyugdíjas klub jó hangú asszonyaiból verbuválódott a Kelebiai Daloskör 2001. szeptember 8-án. Kelebia olaszországi testvér települési kapcsolatának ápolása apropóján vártak vendégeket Montecassianoból a településen. Erre az alkalomra készültek az asszonyok egy pár nótával, de az alkalmi fellépésből csakhamar rendszeres próbák lettek először az iskolában, utána a nyugdíjas házban. Amikor jelenlegi vezetőjük Kovács Márta átvette a daloskör irányítását, a művelődési ház lett a kis csapat otthona, ahol azóta is egy külön próbaterem áll a dalosok rendelkezésére. Bár a művelődési ház patronálja a csoportot, mégis a nyugdíjas egyesület sajátjának tekinti a daloskört és nagyon büszkék elért eredményeikre.

A Kelebiai Daloskör a kezdetek óta rendszeres résztvevője a település rendezvényeinek. Ezek az események a teljesség igénye nélkül: március 15., Húsvét, Pünkösdi hangverseny, Kárpát Fesztivál, augusztus 20., Idősek napja, október 6., október 23., Falualapítás ünnepe. Rendszeresen meghívást kapnak a Szent László napján megrendezett ünnepségre a vitéztelepi iskolához, illetve a testvér települési rendezvényekre. Szoros kapcsolatot ápolnak a bajsai népdalkörrel, a Testvériség Művelődési Egyesülettel, a nagyiratosi Forray Népdalkörrel. Ezen kívül több környező település dalosköréhez járnak népzenei találkozókra: Öttömös, Ásotthalom, Balástya, Szatymaz, Kisszállás, a határon túl pedig Palics.

A kelebiai rendezvényeken nem csak énekelnek, de komplett megemlékezéssel is készülnek, vagy éppen a szervezés oroszlánrészét veszik át a művelődési háztól alkalmanként.

2011-ben Kelebia Község Kitüntető díjat vehettek át.

Rendszeresen vesznek részt népzenei minősítőkön, a Vass Lajos Szövetség által kiírt minősítő országos középdöntőjén arany minősítést szerzett a csoport. (Kovács,2011.)

A daloskör elsősorban népdalokat énekel, dalcsokraik egy-egy tájegységhez kötődnek. Előszeretettel válogatnak Bácska, illetve a dél-alföldi régió dalaiból, ezzel is hangsúlyt fektetve e térség népzenei hagyományainak megismerésének fontosságára.

A daloskör vezetője vallja: „Az együtt éneklés elmélyíti az összetartozás élményét, ami –mivel mégiscsak társas lények vagyunk- az egyik legjobb érzés”.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Kelebiai Daloskör hasonlóan Kelebia más civil szervezeteihez, fontos szerepet tölt be a település kulturális életében. Saját kulturális tevékenységükön kívül rendszeresen vesznek részt szervezőként, segítőként a helyi művelődési ház rendezvényein, programjain, de szoros az együttműködésük más intézményekkel és civil szervezetekkel.

Értékteremtő, és értékmegőrző, eredményeik figyelembe vételével javaslom a Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület értékteremtő, értékőrző tevékenységének Kelebia Települési Értéktárba történő felvételét.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Bíró Melinda (2020): Kelebia formális és informális civil szervezetei, mint helyi értékek- Szerepük a település kulturális életében, a hagyományteremtésben és a hagyományápolásban

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

sparga1

Kelebiai Karitász Egyesület

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

Kelebiai Karitász Egyesület karitatív és kulturális tevékenysége

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A Kelebiai Karitász Egyesület célja elsősorban a településen szociális illetve karitatív tevékenységek szervezése, irányítása és végzése, és annak támogatása.  Tevékenységeik között szerepel az otthonukban egyedül maradt idősek segítése, gyermekeiket egyedül nevelők, nagycsaládosok támogatása, tanyavilág segítése, ifjúsággondozás szervezése. Segítségnyújtás munka-, és szálláshely közvetítéssel, tanácsadással.

Karitatív tevékenységükön kívül alapszabályukban szerepet kap a rendezvényszervezés is.

Az egyesület tagjai nagyrészt a nyugdíjasok közül verbuválódtak, így nagy az átfedés a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület tagságával.

A karitász minden év elején meghatároz egy programtervet, amely tartalmazza az éves feladatokat, melyek között a települési rendezvények segítésén túl saját programok is megjelennek.

Minden évben szerveznek kirándulásokat hátrányos helyzetű gyermekek számára, rendszeresen látogatják például a harkakötönyi Máris-tanyát. A tanya tulajdonosa, illetve a tulajdonos utóda is azt a célt tűzte ki magának, hogy örömet okozzon elsősorban betegeknek, rászorulóknak, gyermekeknek. A területen sokféle játékot kipróbálhatnak a gyerekek, van többek között gokart pálya, különleges biciklik, hinták, csúszdák, körhinta, ugráló vár, különleges játszóház, trambulin és sok más érdekesség, mint például egy egész meseváros apró faházakkal. Egy igazi élmény az apróságok részére, ahonnan sosem távoznak üres kézzel a gyerekek, mindig kapnak valamilyen ajándékot is.

A karitász cserében segítséget szokott nyújtani minden évben a szezon indulása előtt a tereprendezésben takarításban.  

Nem csak gyermekeknek szerveznek kirándulásokat, hanem felnőtteknek is zarándokutakat, például Kalocsára de minden év szeptemberében ellátogatnak a vodicai búcsú helyszínére is.

Kelebia kulturális életéhez képzések, ismeretterjesztő előadások rendezésével is hozzájárulnak, például gyerekeknek szóló előadások szervezésével, mint például a Felvilágosítás másként címet viselő, a család és házasságok erősítését, a keresztény értékrend terjesztését és a családtervezés segítését célzó programokkal vagy a családon belüli agresszióról szóló előadásokkal.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Kelebiai Karitász Egyesület karitatív tevékenysége önmagában érdemessé teszi arra, hogy a Települési Értéktéktárba helyet kapjon, azonban fontos szerepet tölt be a település kulturális életében is. Saját kulturális tevékenységükön kívül rendszeresen vesznek részt szervezőként, segítőként a helyi művelődési ház rendezvényein, programjain, de szoros az együttműködésük más intézményekkel és civil szervezetekkel.

Értékteremtő, és értékmegőrző tevékenységük, karitatív munkájuk, eredményeik figyelembe vételével javaslom a Kelebiai Karitász Egyesület karitatív és kulturális  tevékenységének Kelebia Települési Értéktárba történő felvételét.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Bíró Melinda (2020): Kelebia formális és informális civil szervezetei, mint helyi értékek- Szerepük a település kulturális életében, a hagyományteremtésben és a hagyományápolásban

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

sparga1   sparga2  

A XIV-XV. századi kelebiai kincslelet

I.  A nemzeti érték adatai

 

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A XIV-XV. századi kelebiai kincslelet

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A kelebiai bizánci és gótikus kincsek felfedezésének története 1962 májusának elején kezdődött, amikor is Kőszegi Mihály fiatal régész részére Tompa község Tanácsa egy ajánlott csomagot küldött, ami, telis-tele volt kincsekkel. A tárgyak származásáról az derült ki, hogy az erdőgazdaság juttatta be a településre, és egy kisebb nyomozómunka után kiderült, hogy a leletek Kelebiáról, annak is a keleti részérő, Négyesjárásról kerültek elő. Egy erdőtelepítés alkalmával szántották ki a kincseket a földből, melyeket egy bőr vagy textil zsákba, tarisznyába földelhették el.

A 97 tételből álló leletanyag 2 gödörből került elő. A 13. század utolsó évtizedei és a 14.század vége között keletkezett ékszerek, ruhatartozékok, gombok legkorábbi darabjai- a láncos-csüngős fejékszerek, filigrános karperecek bizánci típusú készítmények. Találtak köztük gótikus veretek motívumaitól nagyon elütő életfás-galambos boglár-pár töredéket, és egy bizáncias díszítést utánzó veretet is. A leleltek között felbukkantak egyedi és kiemelkedő szépségű gótikus ékességek: Csillag alakú ruhacsat, egy csillag alakú csüngő, melyhez valószínűleg egy üvegmázas gyöngysor is hozzá tartozott valamint oroszlános öntött-áttört palástveret-pár, mely a kelebiai leletanyag legnagyobb tárgytörténeti rejtélyét jelenti. Ezek a leletek talán Szent Márk evangélista kultuszát idézik, és egyedülállónak tekinthetők a hazai anyagban.

 Ezek a legkiemelkedőbb leletek, de a kincsek között fellelhetők még a Kárpát-medence egykorú, más kincsleletében, és templom körülitemetőjében megszokott tárgyak: préselt lemezdíszek, vésett díszes fejesgyűrűk és igen változatos formájú-díszítésű gombok.

A többségében aranyozott ezüsttárgyak össztömege kb. 580 g.

A kincsek származását tekintve több lehetséges forgatókönyv került napvilágra. A korábbi kutatások a leletet „AMELLA CONSORTIS PAULI BANI DE M- feiratú, sárkány-ábrázolásos lemeze alapján egy 14. százedben élt kiemelkedően gazda bánhoz, Garai Pálhoz, és feleségéhez Kós asszonyhoz kötötték. Azonban a leletek mennyisége és minősége, és elhasználtsága miatt a későbbi kutatások arra világítottak rá, hogy az ország egyik leggazdagabb családjába tartozó Garai bán pozíciójához, és anyagi helyzetéhez nem mérhetők eme kincsek, és az elrejtésük helye is messze esett a Garai birtokoktól. Az új kutatások arra világítottak rá, hogy az ékességek gazdája, egy egykor jómódú, de lassacskán elszegényedő családé lehetett, akik bizánci-balkáni, vagy velük rokon kauzkázusi kapcsolatokkal rendelkeztek. Így jutottak el Köncsög ispánhoz, aki kun származású volt és családja a tatárjárás utáni zűrzavarban önkényes földfoglalás révén tett szert vagyonára. A leleteket elrejtését egyik leszármazottjához, Tompa Lászlóhoz kötik akinek szálláshelye Kelebia közvetlen „szomszédságában” volt.

A leletek Baján, a Türr István Múzeumban lettek elhelyezve.

 

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 


A Kelebia területéről előkerült kincsek nagy fejtörés okoztak a kutatóknak, és történetük megismerésével pontosabb képet kaphatunk településünk területén a 13-14. században élő népek történelméről. A kelebiai leletek ide értve a javaslattételben szereplő bizánci-gótikus kincseket, és a kelebiai Templomhegy történetét is, egy –egy szeletkéit jelentik annak a tortának, ami- mindazonáltal, hogy segít megérteni, megismerni a valaha ezen a területen élt őseink hagyományait, mindennapjait, küzdelmeit- folytonosságot is jelentenek az itt élőknek, ami a falu történelmét illeti. Úgy értve, hogy az itt élők története nem csupán 1924-el kezdődik, hanem láthatjuk hogy évszázadokkal ezelőtt ezen a tájon is zajlottak az események, melyeknek szeletkéi a föld alatt pihennek, és csak arra várnak, hogy felfedezzük őket, hogy még teljesebb képet kapjunk a különböző korszakokról.

A kelebiai bizánci és gótikus leleteket történelmi, és régészeti jelentőségük miatt javasolom a Települési Értéktárba. 

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Baja, Türr István Múzeum (jelenleg)

Felfedezésének  helye: Kelebia, Négyesjárás

 

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

 

 

 

 

 Hatházi Gábor(2005.): Pán Bán kincse?, in: Sírok, kincsek, rejtélyek -
Híres középkori régészeti leletek Kiskunhalas környékén, 103-144 p.,
Thorma János Múzeum, Kiskunhalas

Kőhegy Mihály(1972): XIV. századi ezüstkincs Kelebiáról, In Cumania I.-Archeilógia, (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei), 205-213. p., Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged

H.Tóth Elvira(1972): A kelebiai Kincslelet fémtárgyainak ötvöstechnikai vizsgálata, In Cumania I.-Archeilógia, (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei), 215-223. p., Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged

 

 

Mellékletek

 

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

 

image001

 

Csillag alakú ezüst ruhacsat

image002

Oroszlános öntött-áttört palástveret

A kelebiai Templomhegy régészeti lelet

I.  A nemzeti érték adatai

 

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A kelebiai Templomhegy régészeti lelet

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A kelebiai Templomhegy a Csiszár-legelőn található. A helyszínen 2010-es évek elején  készített légi felvételeken megfigyelhető volt a templom helyét kerítő árkolás nyoma, mely egyébként a műholdfelvételeken is jól kivehető. A szemlén kiderült hogy a lelőhely egyedülálló módon  a 13. századtól napjainkig nem lett felszántva, így Bács-Kiskun Megye 250 ismert templomos hegye közül  ez az egyetlen pusztában található helyszín, ami viszonylagos épségben érte meg a 21. századot, leszámítva a kincskeresők tevékenységét.  A terület eddigi feltárásáról, és kutatásáról csak kevés forrás maradt fent, az is inkább csak a XX. század első harmadából, mivel a későbbi ásatások dokumentációjának nagy része a II. világháború alatt megsemmisült.

A templomhegy kutatásának előzményei közé sorolhatók a Csiszár-legelőn található kiemelkedést övező föld alatti kincsekről szóló regék nyomán megjelenő kincskeresők tevékenysége volt. Kincseket ugyan senki sem talált, de a föld alól emberi maradványok kerültek elő, mely elindított egy feltárási folyamatot (nem a kincsek felkutatása, hanem bűnügyi kivizsgálás végett).

A kutatást Szabadka városi gimnáziumának tanára Bibó Bige György vezette, akinek ez volt az első és az utolsó ásatása is egyben. A 20. század első feléből csak az ő leletei maradtak fent, melyeket a Szabadkai Történeti Levéltárban őriztek. Ezek az írások 1982-ben kerültek elő.

A régészeti kutatás 1913-an kezdődött és 7 napig tartott. Bibó vázrajzot készített a templom helyének tágabb környezetéről. Megfigyelései alapján a templom északkeleti tájolású, egyenes szentélyzáródású, 8 méter hosszú, és 4 méter széles téglaépület volt. Alapfalainak szélessége 0,5 és 1,3 méter között változott. Bejárata délnyugaton volt. A templom délnyugati végén két 0,7x0,7 méteres oszlopalapozás, illetve különböző alakú idomtéglák kerültek elő.

Az épülettől keletre 4,5 méterre Bibó „összehányt” emberi csontokat, tőle délre pedig számos rendellenes temetkezést talált. A talált csontok alapján megállapította, hogy az ide temetett emberek nem természetes halált haltak. A templomtól délkeletre két nagyobb, felnőtt személynek és egy gyermeknek készült téglakriptát is találtak.

Az 1913-as ásatáson több fém lelet is előkerült, Árpád-kori érmek mellett három dárdahegy, két nyílhegy, egy „pegazust ábrázoló csat”, egy kerek zománcozott dísz, illetve sok vastárgy, mint például ajtópánt, vasalás zabla, szegek stb. A Bibó által pegazusnak említett állat valószínűleg szárnyas oroszlán lehetett, mely Márk evangélista szimbólumaként gyakran fordult elő 12-13. századi egyházi tárgyakon.

A leletek Szabadkán a Közkönyvtár és Múzeum egylet gyűjteményébe helyezték, ahonnan a Városházára kerülhettek a tárgyak későbbiekben. Az első világháború végén a tárgyak egy része, és az azonosításukhoz elengedhetetlen leltárkönyvek eltűntek, majd a második világháború végén a maradék leletnek is nyoma veszett. Így tehát az első ásatásról, és az ott talált tárgyakról egyedül Bibó eredeti ásatási dokumentációja tanúskodik.

A második világháborút követően több kisebb jelentőségű ásatás zajlott a területen, 2020 őszén a Katona József Múzeum egyháztopográfiai programjának keretében végeztek kutatást, melynek eredményeként rézpénzeket találtak II. Béla, III. István, valamint III. Béla korából (XII. sz.). A legjelentősebb lelet egy korabeli kengyel volt.

A Bibó Bige György nagyon pontos és részletes leírásai, és a későbbi itteni és más templomhegyeken végzett ásatások bizonyítékai arra engednek következtetni, hogy a kelebiai lelet egy megtámadott, megostromlott sánccal és árokkal erődített Árpád-kori templom, melynek vesztét az 1241-1242. évi tatárjárás idejére teszik.

Ezek a feltételezések bizonyításához, és körülmények kivizsgálásához azonban további ásatásokra lesz szükség.

 

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

Bács –Kiskun Megyében fellelhető templomhegyek közül a kelebiai a legkevésbé bolygatott helyszín, emiatt egyedülálló régészeti leletnek számít. Segítségével teljesebb képet kaphatunk kelebia területén Árpád-korban fellelhető település lakóinak életéről, történelméről. Ez az egyik legrégebbi és legjelentősebb lelet Kelebián, ezért kérem a Kulturális és Helyi Értéktár Bizottságot, hogy a kelebiai Templomhegyet a helyi értéktárba felvenni szíveskedjen.
 

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia, Csiszár-legelő  46.176097’ N, 19.632564’ E

 

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

 

 

 

Pánya István-Rosta Szabolcs: A „kelebiai” Templomhegy kutatástörténete, Halasi Múzeum 5. emlékkönyv a Thorma János Múzeum 145. évfordulójára, Kiskunhalas, 2021.

 

 

 

_________________________________________________________________

 

A vonal alatti részt a szakértői testület tölti ki!

 

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

image003

Kelebiai Levente Sportegyesület

Tavaszi Hérics Tánccsoport

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A Tavaszi Hérics Tánccsoport értékteremtő, értékőrző tevékenysége

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A Tavaszi Hérics Tánccsoport is egy viszonylag fiatal kezdeményezés. A táncosok vezetője Gregus Zsolt 2012-ben került Kelebiára, és rögtön keresni kezdte a lehetőséget, hogy kedvenc hobbijának, a magyar néptáncnak élhessen. Hamar felvette a kapcsolatot a kelebiai művelődési házzal, hogy kipuhatolja, milyen kezdeményezések vannak ilyen téren, de sajnálattal tapasztalta, hogy a településen nincs hagyománya a néptáncnak, így megszületett a gondolat, hogy Kelebián is alapítani kellene egy tánccsoportot. Az első érdeklődők a tompai néptánccsoportból kerültek ki, őket már régebbről ismerte Zsolt, de nem sok időbe telt, és jelentkezni kezdtek a helyi érdeklődők is, és így amatőrökből megalakult a kis csapat, akik nevüket Kelebia egyik védett növényéről kapták. Mivel nem volt korhatár meghatározva egyaránt jelentkeztek a csoportba az általános iskolástól kezdve a nyugdíjasig minden korosztály képviselői, később pedig a vajdasági Kelebiáról is csatlakozott hozzájuk egy pár, így alakult kis csapat jelenlegi összetétele.

A csoport megalakulásának elsődleges célja a néptánccal való ismerkedés volt.  A táncosok vezetőjének nem voltak nagyratörő ambíciói, csak szerette volna megismertetni a tagokkal a különböző tájegységek zenéit, táncait, felkészíteni őket arra, hogy egy esetleges táncház alkalmával készség szinten tudják táncolni ezeket a táncrendeket. Az sem elhanyagolható Zsolt szerint, hogy: „Szórakoztat, és büszkeséggel tölti el az embert, még akkor is, ha nem profi módon műveli ezt a tevékenységet”

A Tavaszi Hérics fennállása óta (Kelebiai Daloskör mellett) a Kelebiai rendezvények  egyik leggyakrabban felkért előadója, de rendszeresen járnak fellépni Madarasra, Tompára, Kisszállásra, Csikériára, Kiskunhalasra, a határon túl pedig a testvértelepülések közül Bajsára, és alsó Kelebiára, ahol nagyon jó kapcsolat alakult ki Paskó Csaba plébánossal, akit azóta már a magyarországi Kelebia díszpolgárává választottak.

A tánccsoport tevékenységéről csak kevés forrás található a község havonta megjelenő hírmondójában, a fellépéseken kívül kerülik a nyilvánosságot, inkább csak a háttérben tevékenykednek.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nem vesznek részt szervesen Kelebia rendezvényeinek szervezésében. Rendszeresen tartanak saját költségükön táncházakat a településen, amelyre a mindenkit szeretettel várnak. Segítik a művelődési ház munkáját a rendezvényeken fellépőként, szervezőként, de volt már rá példa, hogy március 15-i községi megemlékezés programját teljes egészében ők szolgáltatták. Kiterjedt kapcsolataik révén gyakran rajtuk keresztül kerülnek meghívásra népzenei együttesek, akik rendezvény alatti patronálását is ők végzik.

2015-ben a helyi önkormányzat Kelebia Község Kulturális Életéért kitüntető díjban részesítette a csoportot.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A Tavaszi Hérics Tánccsoport hasonlóan Kelebia más civil szervezeteihez, fontos szerepet tölt be a település kulturális életében. Saját kulturális tevékenységükön kívül rendszeresen vesznek részt szervezőként, segítőként a helyi művelődési ház rendezvényein, programjain, de szoros az együttműködésük más intézményekkel és civil szervezetekkel.

Értékteremtő, és értékmegőrző, eredményeik figyelembe vételével javaslom a Tavaszi Hérics Tánccsoport értékteremtő, értékőrző tevékenységének Kelebia Települési Értéktárba történő felvételét.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Bíró Melinda (2020): Kelebia formális és informális civil szervezetei, mint helyi értékek- Szerepük a település kulturális életében, a hagyományteremtésben és a hagyományápolásban

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület értékteremtő, értékőrző tevékenysége

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület Kelebia egyik legfiatalabb aktív civil szervezete. A kezdeményezők közül első helyre sorolnám Őri Violát, aki gyerekeknek szeretett volna tartalmas elfoglaltságot szervezni a nyári szünidő idejére. A kelebiai hátrányos helyzetű gyerekeknek a nyári szünidő alatt nem volt lehetőségük nyaralni, illetve táborokba menni. Az általános iskolás gyermekeket célzó programokban való részvételre is inkább az iskolai tanév ideje alatt van lehetőség, és az így keletkező űrt szerette volna kitölteni, ehhez pedig segítséget kért elsősorban az őskeresztény gyülekezet (Magyar Apostoli Gyülekezet) tagjaitól. A kezdeményezéshez aztán egyre többen csatlakoztak, köztük a Baptista Gyülekezet és a Római Katolikus Egyház képviselői is.

Megindult a tervezés, szervezés, munka, mely egy egyhetes nyári tábort eredményezett, ahol hátrányos helyzetű gyermekeknek tartottak foglakozásokat. A tábor sikerét látva egyre többen álltak a jó ügy mellé.

Az évek teltek, a táborokra egyre többen jelentkeztek. A szervezőkben felvetődött a kérdés, hogy nem volna-e érdemes ezt a feladatot formális keretek között folytatni, hiszen egyesületként a források előteremtéséhez több lehetőséget lehetne kihasználni. Ennek következtében 2017-ben életre hívták az egyesületet, melynek legfontosabb céljait, tevékenységeit alapszabályban rögzítették.

Céljaik közé sorolják a közösségépítést és az összetartozás erősítését. Talán a legfontosabb cél az ifjúság, gyermekek kreativitásának, hitbeli erkölcsi nevelésének fejlesztése, a gyermekek közösségi életben való részvételének ösztönzése, egészséges nemzeti kötődések fejlesztése, mindez ökumenikus keretek között. Az elérendő célokat hagyományteremtő programok létrehozásával, közösségi programok szervezésével kívánják elérni. Programjaikon a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, képességfejlesztését, emberi kapcsolataik, összetartozás-tudatuk erősítését, egészséges életmódra való nevelést célzó tevékenységeket valósítanak meg. Ugyanakkor fontos

szempontok, a sporttevékenységeken való részvétel, természet-, környezet-, állatvédelem beépítése a programokba.

Az egyesület havi rendszerességgel tart foglakozásokat, melyek ugyanazon séma szerint működnek. Ezeket az eseményeket egy adott témára koncentrálva szervezik meg mindig egy kicsit előre gondolkodva az aktuális ünnep, vagy téma szellemében. A foglakozásoknak van egy lelki része, egy kézműves foglakozás része, majd a végén egy játék. Rendszeresen tanulnak a gyerekek ezeken az alkalmakon dalokat, melyeket a táborban megtanítanak a többieknek.

Kelebián két nagy rendezvény kötődik szorosan a KÖSSZ-höz, az egyik a már említett kézműves tábor, a másik a Kelebiai Jótékonysági Adventi Forgatag, mely bevételének egy része a gyerekek nyári táboroztatására fordítódik.

A KÖSSZ ezen kívül fontosnak tartja a gyermekek lelki egészségének fejlődését. Folyamatosan keresik azokat a kapcsolatokat, partnerségeket, amelyek segítenek ezt a célt szolgálni. Ilyen megfontolásból keresték meg a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunhalasi Tagintézményét. A kelebiai gyermekek ennek köszönhetően sérült gyermekekkel találkozhatnak, közös programokban vehetnek részt, ezáltal egymás jobb megértésére, elfogadására próbálják nevelni a fiatalokat.

Jó kapcsolatot tartanak fenn a tompai Dugovics Titusz Cserkészcsapattal, akik gyakran várják őket közös foglakozásokra, melyek célja a természet, mozgás szeretetének erősítése, de sok gyakorlati tudást, praktikát is elsajátíthatnak a gyerekek ezeken a foglakozásokon.

A köszisek (így hívják önmagukat) gyakran vesznek részt sporteseményeken, pl. Fuss az életekért, vagy Kelebiai Sportnap rendezvényein, de segítenek több kelebiai rendezvényen programok biztosításával, lebonyolításával.

Minden év szeptemberében összegyűlik az egyesület apraja-nagyja, hogy egy hálaadó nap keretein belül hálát, köszönetet mondjanak mindazért a segítségért és szeretetért, amit munkájuk során kaptak. Ez a program istentisztelettel kezdődik, ahol mindhárom egyház képviselője felszólal, majd felidézik a tábor legizgalmasabb pillanatait, készülnek egy kis előadással, beszélgetnek, énekelnek.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A KÖSSZ hasonlóan Kelebia civil szervezeteihez, fontos szerepet tölt be a település kulturális életében. Saját kulturális tevékenységükön kívül rendszeresen vesznek részt szervezőként, segítőként a helyi művelődési ház rendezvényein, programjain, de szoros az együttműködésük más intézményekkel és civil szervezetekkel.

Értékteremtő, és értékmegőrző, valamint karitatív tevékenységük, eredményeik figyelembe vételével javaslom a Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület értékteremtő, értékőrző tevékenységének Kelebia Települési Értéktárba történő felvételét.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Bíró Melinda (2020): Kelebia formális és informális civil szervezetei, mint helyi értékek- Szerepük a település kulturális életében, a hagyományteremtésben és a hagyományápolásban

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

Kelebiai Nyugdíjas Egyesület

1.

A nemzeti érték megnevezése:

 

A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület értékteremtő, értékőrző tevékenysége

 

2.

A nemzeti érték rövid bemutatása, egyedi jellemzőinek, történetének leírása (3000-6000 karakter):

 

A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület 2003. szeptember 3-án alakult 22 fő részvételével elsősorban nyugdíjas vasutasokból. Mára már nem csak a volt vasúti dolgozókból kerülnek ki tagok, és a taglétszám is többszörösére duzzadt.

Az egyesület az elérendő célokat, tevékenységeket alapszabályban rögzítette.

Az első pont máris érdekesnek számít: a település művelődéspolitikai céljainak megvalósítása elsősorban nyugdíjasok, de más korosztályok vonatkozásában is.

A további pontok a helyi kulturális örökség megőrzésére, a lakóhely, természet és környezet megóvására vonatkoznak. Kiemelik az idősek tudásának, mint erőforrásnak felhasználását elérendő célként. A további célok közé sorolják olyan közösségi színterek, klubok, foglakozások létrehozását, amelyek a minőségi mozgást helyezik előtérbe, valamint, amelyek művelődésorientált, kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak.

A kezdeti nehézségek után sorra kezdték szervezni a programokat egyre több pályázati lehetőséget tudtak kihasználni. Az önkormányzat minden lehetséges eszközzel segíti munkájukat. 2004-ban az egyesület rendelkezésére bocsátott egy a Bajcsy utcán található családi házat melyet azóta is székhelyként használnak  a nyugdíjasok, de a karitásszal és polgárőrséggel közösen osztoznak az épületen, és azóta már fel is újították pályázati forrás segítségével.

Tevékenységeik között meg kell említeni a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő klubesteket, melyekre mindig az aktualitásnak megfelelő előadásokkal, zenés-táncos, vagy csak beszélgetős programokkal várják a tagokat. Ugyancsak havi rendszerességgel szerveznek Mórahalomra, a Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe programokat, melynek felelőse az egyesület titkár. Negyedévente egészségügyi előadásokkal várják az érdeklődőket, de ilyen gyakorisággal szerveznek színházlátogatásokat is. Évente több alkalommal kerül sor többnapos kirándulásokra is. Hogy csak néhány példát említsek az elmúlt évekből. A csíksomlyói búcsú idejére szinte minden évben terveznek erélyi utazást, melynek keretein belül a búcsú helyszínén kívül felkeresnek más látnivalókat is: Parajd, Békás-szoros, Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, stb. de rendszeresen felkeresik Böjte Csaba atya által vezetett gyermekotthont, ahová könyveket és más adományokat juttatnak el. Ehhez hasonló kirándulás alkalmával járták be Pécset Belgrádot, Budapestet.

Két nagyobb, elsősorban a nyugdíjas egyesületet érintő rendezvényük van, amelyek már kinőtték a Bajcsy utcai családi ház falait. Az egyik a farsangi mulatság a másik a szüreti bál. Ezekről a rendezvényekről, még a későbbiekben a Sántha Márta Művelődési Ház programterve kapcsán írni fogok.

A nyugdíjas egyesület egyike azoknak a civil szervezeteknek, akik a legnagyobb odaadással ápolják a kapcsolatot Kelebia határon túli testvértelepüléseivel.

Az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően több klub és csoport is működik a KNYE-n belül.

Foltocska Foltvarró Klub

 A nyugdíjasok kézműves klub megalakulásának előzménye egy pesti főiskolások munkáját bemutató kiállítás volt, amelyet a kelebiai községházán nyitottak meg a 90-es évek végén.

Horváth Zoltánné (Böbe), aki a jelenlegi nyugdíjas egyesületi elnök felesége, látva a munkákat úgy döntött, hogy belevág és elsajátítja ezt a fajta kézműves technikát.

Az ötlet megtetszett több kelebiai asszonynak is, így állt össze a kis csapat, akik ekkor még csak szárnyaikat próbálgatták. Az igazi áttörés Horváth Zoltánné nyugdíjba vonulását követően született meg, amikor is 2008-ban a nyugdíjas egyesületen belül létrehozták a Foltocska Foltvarró Klubot. Ettől kezdve heti rendszerességgel jártak össze az asszonyok foglalkozásokra. Kezdetekben könyvekből tájékozódtak, majd az internet adta lehetőséget kihasználva már tudtak mintákat, a termékek elkészítését bemutató videókat letölteni, melyek alapján Böbe megvarrta a mintadarabokat. Ezt aztán a heti foglalkozások alkalmával, a többiekkel el is készítették és készítik.

Az egyre gyarapodó munkák közzétételéhez, és a tagokkal való kommunikáció megkönnyítéséhez készíttetett Böbe egy honlapot, egy blogot, melyen keresztül otthonról is követni tudják a foltocskás hölgyek a következő foglalkozás témáját.

Az eltelt évek alatt számtalan kiállításuk volt a településen, a Kárpát Fesztiválon, a Falualapítás ünnepén és egyéb rendezvényeken, de a közönség láthatta már munkáikat Zákányszéken, Tompán, Öttömösön, Ásotthalmon, Bajsán és Topolyán is. Kecskeméten és Baján éves rendszerességgel vannak kiállításaik, ahol nagyobb múlttal rendelkező

foltvarró közösségekkel oszthatják meg tapasztalataikat, illetve egyben tanulhatnak is tőlük.

A tanulás-tanítás jegyében több ízben vettek már részt kézimunka táborokban Kelebia testvértelepülésén, Kishegyesen, ahol a Nők Kishegyesi Fórumával és a bácsfeketehegyi Hestia női szervezettel kötöttek szoros barátságot. Ennek apropóján az említett szervezetek rendszeresen vesznek részt Kelebia nagyobb rendezvényein, akár kiállítóként, akár kézműves programok lebonyolítójaként.

Az utóbbi évek tendenciája, hogy a foltocskások felkarolnak olyan kelebiai alkotókat, akiknek eddig nem volt lehetőségük megmutatni tehetségüket, és a patchwork kiállítások alkalmával helyet adtak ezen kézimunkáknak is.

Ennek érdekessége az, hogy ezzel a mozzanattal már ki is léptünk a nyugdíjas egyesület keretein kívülre, hiszen ezen alkotók többsége nem a nyugdíjas korosztályból kerülnek ki. Felkarolnak főiskolásokat, fiatal nőket, hidat építve ezzel a különböző korosztályok között.

 
KNYE tánccsoportja

 2008. óta működi a nyugdíjas egyesületen belül egy tánccsoport, amely elsősorban a nyugdíjas asszonyok részvételével jött létre. Kezdetben Zsembery Antalné nyugdíjas pedagógus tanította be a táncokat az asszonyoknak, majd Horváth Zoltánné vette át a stafétát, és azóta is ebben a felállásban működik a csoport. Elsősorban a magyar néptánccal kapcsolatos előadások szerepelnek a repertoárban, de nagyon sok ötletes, humoros produkció született az évek során, melyeket a község, és más egyesületek, szervezetek programjain kívül testvértelepülések, testvérszervezetek eseményein egyaránt előadtak.


KNYE Színjátszó Csoportja

Érdekes színfoltja Kelebia életének a nyugdíjas egyesületen belül működő színjátszó csoport, mely 2007-ben indult Dr. Bartha Istvánné vezetésével. Általában rövid, humoros jelenetekkel készülnek, de volt már két nagyobb, jelentősebb előadásuk is.

Mindkettő írója Miskolczi Miklós, akiről a helyi értéktár kapcsán már írtam.

Az egyik az Unio macskája című darab volt, melyet több ízben mutattak be vidéken, és a testvértelepüléseken is. A másik egy dokumentumjáték volt, mely kifejezetten egy adott eseményre, Kelebia megalakulásának 90 éves évfordulójára íródott, a Születés a homokon címmel. Ez a mű Kelebia születésének legjelentősebb mozzanatait mutatta be. A nagyszabású előadás érdekessége, hogy teljesen képzetlen, amatőr, hétköznapi embereket szerepeltettek benne nagy sikerrel. Az előadás sikerességének titka véleményem szerint abban rejlett, hogy a rendező úgy válogatta össze a szereplőket, hogy az általános iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát. Mivel a település története nem ölel fel két emberöltőnyi időt sem, azoknak is, akik esetlegesen nem ismerik a falu születésének körülményeit, ismerős nevek csendültek föl, ismerős helyzeteket élhettek meg, és mindenki egy kicsit magáénak érezhette a sztorit.

 

3.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett (500-1000 karakter):

 

A KNYE hasonlóan Kelebia civil szervezeteihez, fontos szerepet tölt be a település kulturális életében. Saját kulturális tevékenységükön kívül rendszeresen vesznek részt szervezőként, segítőként a helyi művelődési ház rendezvényein, programjain, de szoros az együttműködésük más intézményekkel és civil szervezetekkel.

Értékteremtő, és értékmegőrző tevékenységük, eredményeik figyelembe vételével javaslom a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület értékteremtő, értékőrző tevékenységének  Kelebia Települési Értéktárba történő felvételét.

 

4.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye (település megnevezése, ha egy vagy két településhez köthető; földrajzi koordináta):

 

Kelebia

 

5.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) (max. 5):

  Bíró Melinda (2020): Kelebia formális és informális civil szervezetei, mint helyi értékek- Szerepük a település kulturális életében, a hagyományteremtésben és a hagyományápolásban

Mellékletek

Térkép, archív fénykép(ek) és egyéb illusztráció(k) a javasolt értéktári elem jellege szerint, illetve az elérhetőség függvényében.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!